นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๖๘๐


ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖
ภาพปก : พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ ผู้บัญชาการ
เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง เรือ ต.228 เรือ
ต.229 และ เรือ ต.230 รวม ๓ ลำ
ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
บทความที่น่าสนใจ

จรวดร่อน
โดย น.ท.สันติศักดิ์ สนองผล

นำเสนอ เกี่ยวกับจรวดร่อนชนิดต่าง ๆ ในปัจจุบันที่ถูกพัฒนามาจากหลายประเทศ แบบใช้โจมตีภาคพื้น ซึ่งสามารถยิงได้จากแท่นยิงหลายประเภท

ยุทธวิธี
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ยุทธวิธี ของการรบเกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ตอนที่ ๘ ความคงที่ที่โดดเด่นการดำเนินกลยุทธ์ (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

สงครามอิเล็กทรอนิกส์ ระบบระบุพิกัดบนพื้นโลก
โดย ร.อ.นาถพจน์ แพผลศิริ

นำเสนอ เกี่ยวกับระบบ GPS ซึ่งถูกนำ มาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งด้านการทหาร

"โซมาเลีย กับการปฏิบัติการ แนวใหม่ของกองทัพเรือ”
โดย ร.อ.จิตติภูมิ ใจจิตร์

นำเสนอ บทวิเคราะห์จากการปฏิบัติการ ของหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดของ กองทัพเรือที่ผ่านมา กับแนวทาง การปฏิบัติในอนาคต

พัฒนาการเทคโนโลยีทางทหาร
โดย น.ต.บุรินทร์ วิกุล

นำเสนอ ประวัติการพัฒนาของเทคโนโลยีที่นำมาใช้ทางด้านการทหาร ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ประชาคมอาเซียนกับความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล
นำเสนอ บทบาทของกองทัพเรือในด้านความมั่นคงของชาติทางทะเล

๗ คาบสมุทร
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ทร.สหรัฐฯ ประสพความสำเร็จในการทดลองอาวุธเลเซอร์ ทำลายเป้าโดรนและเรือผิวน้ำความเร็วสูง ขนาดเล็ก
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ