นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๖๗๘


ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๕๖
ภาพปก : กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ฝึกทบทวนให้กับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.)/ทรภ.๑
หมวดเรือลาดตระเวรภาคใต้ (มรต.)/ทรภ.๒ และสนับสนุนการฝึกในประเทศของหน่วยต่าง ๆ
โดยมีเรือเข้ารับการฝึกทบทวน จำนวน ๕ ลำ
ณ บริเวณอ่าวสัตหีบ - ระยอง ระหว่าง ๑๑-๑๕ มี.ค.๕๖
บทความที่น่าสนใจ

“ขีดสมรรถนะหลักนายทหารใหม่ ทร.สหรัฐอเมริกา”
โดย พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก

นำเสนอ แหล่งผลิต นายทหารใหม่ของ ทร.สหรัฐ ฯ ที่ทำการผลิตนายทหารที่มีความรู้ความสามารถและทักษะพื้นฐานอย่างเพียงพอในอาชีพทหารเรือในสาขาต่าง ๆ

“ยุทธวิธี”
โดย พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร

นำเสนอ บทวิเคราะห์ยุทธวิธี ของการรบ เกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ตอนที่ ๘ ความคงที่ที่โดดเด่น การดำเนินกลยุทธ์

“แนวโน้มการเสริมสร้างกำลัง เรือดำน้ำในภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้”
โดย ร.อ.สุลาธร เพชรเกตุ

นำเสนอ การตื่นตัวในการจัดหาเรือดำน้ำเข้าประจำการ ภายในกองทัพเรือของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

“ทำไมเกาหลีเหนือ ตัดสินใจ เริ่มโครงการอาวุธนิวเคลียร์ อีกครั้งในปี ค.ศ.๒๐๐๒”
โดย กองเรือตรวจอ่าว

นำเสนอ บทวิเคราะห์ของสาเหตุที่ เกาหลีเหนือตัดสินใจเริ่มโครงการ พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้ง

“กองทัพเรือ กับขีดความสามารถ ในการแข่งขันภายในประชาคมอาเซียน”
โดย ร.อ.นิธิ บุญยรัตกลิน

นำเสนอ ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทำให้กองทัพเรือ ต้องตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อ รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนรวมถึงแนวทาง แก้ไขปัญหา เพื่อให้กองทัพเรือพร้อมต่อการ เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.๒๐๑๕

“สงครามประชาชน”
โดย น.อ.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ

นำเสนอ แนวคิดและหลักการทำสงคราม โดย อาศัยมวลชนเข้าร่วม หากได้รู้และ ศึกษาไว้ก่อน เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้ สามารถสร้างและเกิดกลไกเป็นสงคราม ประชาชนขึ้นได้

"๗ คาบสมุทร"
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ ฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการยิงอาวุธพื้นสู่อากาศจากเรือฟริเกตชั้น Aquitaine (FREMM) (ต่อจากฉบับที่แล้ว)
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ