นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๗ ฉบับที่ ๖๗๙


ฉบับเดือน เมษายน ๒๕๕๖
ภาพปก : เจ้าหน้าที่นำเรือนสะพานเดินเรือ
ของเรือที่ออกปฏิบัติหน้าที่หมู่เรือทะเลอันดามัน (มรอ.) ทรภ.๓
ที่ได้รับการฝึกทบทวนจาก กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ณ บริเวณอ่าวสัตหีบ - ระยอง ระหว่าง ๑ - ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖
บทความที่น่าสนใจ

ทหารกับประชาคมอาเซียน
โดย น.ท.วีรพล สังข์พิชัย
น.ต.นราธิป สัมปุญญานนท์
ร.อ.จตุภัทร ลิมปนารมณ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์การเตรียมพร้อมของทหารกับ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.๒๐๑๕ ซึ่งเป็นเวลาที่กองทัพไทยจะต้องเร่งระดมสรรพกำลัง และเตรียมกำลังพลให้พร้อมที่จะเข้าร่วมเป็น “กองทัพอาเซียน”

"ยุทธวิธี”
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ยุทธวิธี ของการรบเกี่ยวกับ “ยุทธวิธีทางเรือ” ตอนที่ ๘ ความคงที่ที่โดดเด่นการดำเนิน กลยุทธ์ (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

"ขีดสมรรถนะหลักนายทหารใหม่ ทร.สหรัฐอเมริกา”
โดย พล.ร.อ.ศุภกร บูรณดิลก

นำเสนอ แหล่งผลิตนายทหารใหม่ของ ทร.สหรัฐ ฯ (ต่อจากฉบับที่แล้ว)

"อาเซียนกับอาวุธทำลายล้างสูง"
โดย น.ต.ชยุต อาจวิชัย

นำเสนอ บทวิเคราะห์แนวโน้ม การพัฒนาด้าน นิวเคลียร์ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในอนาคต

“ก้าวเข้าสู่ปีที่ ๔ ของกองเรือยามฝั่ง”
โดย กองเรือยามฝั่ง

นำเสนอ ประวัติความเป็นมา รวมทั้งภารกิจของหน่วย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ๑ เมษายน ๒๕๕๖

๗ คาบสมุทร
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ สหรัฐ ฯ พัฒนา ขีดความสามารถในการใช้ดาวเทียมใน การตรวจจับและทำลายเป้าร่วมกับระบบเอจิส
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ