รู้จักเรา

 

วัตถุประสงค์ :

  1. เผยแพร่กิจการทหารเรือทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการของกองเรือยุทธการ
  2. เผยแพร่วิทยาการใหม่ ๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของทหารเรือไทย และต่างประเทศ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการกองทัพเรือ โดยเฉพาะกองเรือยุทธการ ในการเรียบเรียงบทความต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกองเรือยุทธการ และกองทัพเรือ

เจ้าของ : กองเรือยุทธการ

 

ที่ปรึกษา :

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข
พลเรือโท ไพศาล มีศรี
พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกู
พลเรือโท ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน

 

บรรณาธิการ : พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

นาวาเอก จักรกฤษณ์ กลีบจันทร์
นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว
นาวาเอก ธนพล พิทยภัทร

 

ประจำกองบรรณาธิการ :

นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร
นาวาเอก พิสิษฐ์ จตุรัสกรพัฒน์
นาวาเอก พิทักษ์ เทพทา
นาวาเอก ทวีศักดิ์ ทองนำ
นาวาเอก กฤษดา จิระไตรพร
นาวาเอก มนตรี จุฬารมย์
นาวาเอก ธเนตร อนามธวัช
นาวาเอก วชิร สีตะจันทร์
นาวาเอก รัชภูมิ อินม่วง
นาวาเอก บริบูรณ์ เอมทิพย์
นาวาเอก บรรพต นิธิณัฐอาภาศิริ
ว่าที่ นาวาเอก วีรพล สังข์พิชัย
นาวาเอก สรายุทธ เชื้อจาด
นาวาเอก จักษวัฏ สายวงค์
นาวาเอก วุฒิชัย ภู่เจริญยศ
นาวาเอก วีรมนต์ นิลแก้ง
นาวาเอก อาคม พุ่มทอง
นาวาเอก สมพงษ์ กิจจานนท์
นาวาเอก วีระศักดิ์ ฟักศรี
นาวาเอก เอกชัย เมืองคำ
นาวาเอก ธีรนันท์ ทองผ่อง
นาวาเอก บทชาย บุญล้อม
นาวาเอก นฤทธิ์ พิกุลแก้ว

 

หัวหน้าสำนักงาน : ว่าที่ นาวาเอก พิบูลย์ ธีรานุสนธิ์

 

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน : เรือโท คนึง ดวงบาล

 

ฝ่ายแผนและผลิตบทความ :

นาวาโทหญิง จินดารัตน์ ยิ้มศรีใส
ว่าที่ นาวาโท ภานุวัต เลิศมาลัยมาลย์
จ่าเอก ทศพร เจริญผล
นาวาโท ศราวุธ ทองยิ่ง
พันจ่าเอก ปราโมทย์ อุบลรัตน์

 

ฝ่ายพิสูจน์อักษร :

นาวาโท ชิตพงศ์ ช้างงาม
เรือโท ภานุพงศ์ ไชยนา
เรือโท กอบกิจ ต่ายเกิด
พันจ่าเอก สุมิตร แก้วสารัตน์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และทะเบียนสมาชิก :

นาวาโท ยศวัฒน์ สรรศรี
พันจ่าเอก ทรงยศ เอกอุดม
พันจ่าเอก ธนวัฒน์ หลิมวิวัฒน์
พันจ่าเอก คมสันต์ คำโคตรสูนย์

 

ฝ่ายธุรการและการเงิน :

นาวาตรี ภาสกร ไม้เจริญ
พันจ่าเอก รังสรรค์ อินตรา
เรือโท รักชาติ กรุดวงษ์
จ่าเอก นฤพล รัตนะ

 
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ