รู้จักเรา

 

วัตถุประสงค์ :

  1. เผยแพร่กิจการทหารเรือทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการของกองเรือยุทธการ
  2. เผยแพร่วิทยาการใหม่ ๆ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของทหารเรือไทย และต่างประเทศ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการกองทัพเรือ โดยเฉพาะกองเรือยุทธการ ในการเรียบเรียงบทความต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อกองเรือยุทธการ และกองทัพเรือ

เจ้าของ : กองเรือยุทธการ

 

ที่ปรึกษา :

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข
พลเรือโท ไพศาล มีศรี
พลเรือโท ไพศาล เฮงจิตตระกู
พลเรือโท ชัยณรงค์ บุณยรัตกลิน

 

บรรณาธิการ : พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว
นาวาเอก ธนพล พิทยภัทร
นาวาเอก จักรกฤษณ์ กลีบจันทร์

 

ประจำกองบรรณาธิการ :

นาวาเอก ชรัมม์ภากร พรหมภากร
นาวาเอก พิทักษ์ เทพทา
นาวาเอก กฤษดา จิระไตรพร
นาวาเอก ธเนตร อนามธวัช
นาวาเอก รัชภูมิ อินม่วง
นาวาเอก บรรพต นิธิณัฐอาภาศิริ
นาวาเอก จักษวัฏ สายวงค์
นาวาเอก วีรมนต์ นิลแก้ง
นาวาเอก สมพงษ์ กิจจานนท์
นาวาเอก เอกชัย เมืองคำ
นาวาเอก บทชาย บุญล้อม
ว่าที่ นาวาเอก วีรพล สังข์พิชัย
นาวาเอก พิสิษฐ์ จตุรัสกรพัฒน์
นาวาเอก ทวีศักดิ์ ทองนำ
นาวาเอก มนตรี จุฬารมย์
นาวาเอก วชิร สีตะจันทร์
นาวาเอก บริบูรณ์ เอมทิพย์
นาวาเอก สรายุทธ เชื้อจาด
นาวาเอก วุฒิชัย ภู่เจริญยศ
นาวาเอก อาคม พุ่มทอง
นาวาเอก วีระศักดิ์ ฟักศรี
นาวาเอก ธีรนันท์ ทองผ่อง
นาวาเอก นฤทธิ์ พิกุลแก้ว

 

หัวหน้าสำนักงาน : ว่าที่ นาวาเอก พิบูลย์ ธีรานุสนธิ์

 

ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน : เรือโท คนึง ดวงบาล

 

ฝ่ายแผนและผลิตบทความ :

นาวาโทหญิง จินดารัตน์ ยิ้มศรีใส
ว่าที่ นาวาโท ภานุวัต เลิศมาลัยมาลย์
จ่าเอก ทศพร เจริญผล
นาวาโท ศราวุธ ทองยิ่ง
พันจ่าเอก ปราโมทย์ อุบลรัตน์

 

ฝ่ายพิสูจน์อักษร :

นาวาโท ปิยะยุทธ อาศัยสุข
เรือโท ภานุพงศ์ ไชยนา
เรือโท กอบกิจ ต่ายเกิด
พันจ่าเอก สุมิตร แก้วสารัตน์

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และทะเบียนสมาชิก :

นาวาโท ยศวัฒน์ สรรศรี
พันจ่าเอก ทรงยศ เอกอุดม
พันจ่าเอก ธนวัฒน์ หลิมวิวัฒน์
พันจ่าเอก คมสันต์ คำโคตรสูนย์

 

ฝ่ายธุรการและการเงิน :

นาวาตรี ภาสกร ไม้เจริญ
พันจ่าเอก รังสรรค์ อินตรา
เรือโท รักชาติ กรุดวงษ์
จ่าเอก นฤพล รัตนะ

 
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ