ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองฝึกการอาวุธ

นาวาเอก เอกชัย เมืองคำ
หัวหน้ากองฝึกการอาวุธ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

มีหน้าที่ฝึกอบรมของกองเรือยุทธการเกี่ยวกับการอาวุธ และยุทธวิธีการใช้อาวุธต่าง ๆ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกำหนดหลักนิยมการยิงปืนในเรือ ยุทธวิธีการยิงอาวุธ รวมทั้งอำนวยการและควบคุมการใช้เครื่องฝึกจำลองในความรับผิดชอบ

แผนกการปืน มีหน้าที่ฝึกเกี่ยวกับอาวุธปืน ยุทธวิธีการปืน เครื่องควบคุมการยิง ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการเป้าและสนามยิง
แผนกการอาวุธปล่อยนำวิถี มีหน้าที่เกี่ยวกับอาวุธปล่อยทั้งปวง ตลอดจนยุทธวิธีการยิงอาวุธปล่อยนำวิถี
แผนกการอาวุธใต้น้ำ มีหน้าที่ฝึกเกี่ยวกับการอาวุธใต้น้ำทั้งปวง ได้แก่ ทุ่นระเบิด อาวุธปราบเรือดำน้ำ ตลอดจนยุทธวิธีการยิงตอร์ปิโด
หมวดเครื่องฝึก มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้เครื่องฝึกปรเภทต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ จัดทำโปรแกรม ป้อนข้อมูล และการประมวลผล

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.