กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองเรือยุทธการ

พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข
พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ

กองการฝึก กองเรือยุทธการ
พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ
พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ
ผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
น.อ.จักรกฤษณ์  กลีบจันทร์
นาวาเอก จักรกฤษณ์ กลีบจันทร์
รองผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
น.อ.ดุสิต  ปิ่นแก้ว
นาวาเอกดุสิต ปิ่นแก้ว
รองผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
น.อ.ธนพล  พิทยภัทร
นาวาเอก ธนพล พิทยภัทร
เสนาธิการกองการฝึก กองเรือยุทธการ
น.อ.บทชาย บุญล้อม
นาวาเอก บทชาย บุญล้อม
รองเสนาธิการกองการฝึก กองเรือยุทธการ
น.อ.อาคม  พุ่มทอง
นาวาเอก อาคม พุ่มทอง
รองเสนาธิการกองการฝึก กองเรือยุทธการ

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.