กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ภารกิจหน้าที่

    กองการฝึก กองเรือยุทธการ มีหน้าที่ดำเนินการฝึกกำลังพลของ กองเรือยุทธการ พัฒนาการฝึก จัดทำแบบฝึกและคู่มือการฝึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการฝึกกำลังพลทดแทนและกำลังพลสำรองให้แก่ กองเรือยุทธการ

ประวัติความเป็นมา

ในวันที่ 20 มิถุนายน ของทุก ๆ ปี จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองการฝึก กองเรือยุทธการ ซึ่งปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งแล้ว กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยครูในกองเรือยุทธการ ที่ฝึกอบรมกำลังพลของเรือ ก่อนลงปฏิบัติหน้าที่ในเรือ และฝึกอบรมให้กับกำลังพลของเรือในสาขาการปฎิบัติต่าง ๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่มความชำนาญให้กับกำลังพลประจำเรือนั้น ๆ

ซึ่งจากประวัติความเป็นมาแล้ว จะถือเอาวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2485 อันเป็นวันที่กองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.สินธุ์ กมลนาวิน ผู้บัญชาการทหารเรือ ในขณะนั้นได้มีคำสั่งให้จัดตั้ง โรงเรียนปืนใหญ่ขึ้น ตามคำสั่งกองทัพเรือ ที่ 81/85 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2485 โดยที่โรงเรียนปืนใหญ่ในขณะนั้น ตั้งอยู่บนเรือหลวงเจ้าพระยา (ลำแรก)

ต่อมาในปี พ.ศ.2486 กองทัพเรือได้เปลี่ยนสภาพของโรงเรียนปืนใหญ่ เป็นโรงเรียนการอาวุธ ขึ้นตรงต่อ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ และได้ย้ายโรงเรียนการอาวุธไปตั้งที่สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 เป็นต้นมา

ต่อมากองทัพเรือ ได้พิจารณาเห็นว่า การฝึกอบรมทางด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการฝึกอาวุธก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เช่น การฝึกป้องกันความเสียหาย การช่างกล การปกครอง และการเป็นครู เป็นต้น กองทัพเรือ จึงได้เปลี่ยนสภาพโรงเรียนการอาวุธเป็น “กองการฝึก กองเรือยุทธการ” (กฝร.) ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2498 โดยมอบหมายให้ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ทำหน้าที่ฝึกอบรมทั้งทางด้านอาวุธ และด้านอื่น ๆ ที่มีความสำคัญต่อกำลังพลของ กองเรือยุทธการ มาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน

จึงกล่าวได้ว่า กองการฝึก กองเรือยุทธการ ได้ถือกำเนิด และได้รับการสถาปนามาตั้งแต่วันที่กองทัพเรือ ได้มีคำสั่งจัดตั้งโรงเรียนปืนใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2485 นับถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 71 ปีแล้ว

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.