กองการฝึก กองเรือยุทธการ

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

ตำแหน่ง เบอร์ที่ทำงาน บ้านพัก
ผบ.กฝร. 57353 72127
ธง ผบ.กฝร. 72344  
หน.สนง.ผบ.กฝร. 72344  
สนง.ผบ.กฝร. 72344  
รอง ผบ.กฝร.(1) 72147 0 3873 7703
รอง ผบ.กฝร.(2) 72301  
เสธ.กฝร. 72720  
รอง เสธ.กฝร.(1) 72140  
รอง เสธ.กฝร.(2) 72216  
นยก.กฝร. 57354
0 3843 7378
 
นกพ.กฝร. 72721
0 3843 7378
 
นกบ.กฝร. 72705
0 3843 7378
 
นงป.กฝร. 72705
0 3843 7378
 
ฝกง.กฝร. 72150,72304  
ฝธก.กฝร. 72306
0 3843 7378
 
นบพ.กฝร. 72719  
นธน.กฝร. 72133  
นายทหารเวร กฝร. 72308  
เวรประชาสัมพันธ์ กฝร. 72307  
ห้องตัดผม 72357  
กิจการร้านค้าสวัสดิการ 72155  
สโมสร (หอประชุม) 72695  
สโมสร (คาราโอเกะ) 72341  
ผช.หน.นิตยสารกระดูกงู FAX 72706  
สหกรณ์ออมทรัพย์ กฝร. 72161 / 72163
0 3843 7917
 
เวรสื่อสาร 72173 / 72176  
สอบถามเบอร์โทร 73333  
กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กฝร. 72716  
หก.กพป. 72141  
ผ.พัฒนาการฝึก 72343  
ผู้เชี่ยวชาญ 72131,72343  
ผ.พัฒนาการฝึก 72717  
ผ.แผนและโครงการ 72131  
ห้องสมุด กฝร. 72329  
กองการปกครอง 72331 / 72154  
หก.กปค. 72129  
ผ.ปกครอง 72740  
หมวดพลศึกษา 72353 / 72354  
ผ.กำลังพลทดแทน 72332  
กองฝึกเดินเรือและการเรือ 72149 / 72167  
หก.กฝด. 72138  
ผ.เดินเรือและการเรือ 72324  
ผ.วิชาสามัญ 72181  
กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ 72280 / 72288 / 72289  
ผอ.กฝป. 72281  
ผ.การสงครามทุ่นระเบิด 72285  
ผ.การปราบเรือดำน้ำ 72290  
ผ.การรบผิวน้ำ 72613 / 72286  
ผ.การปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกฯ 72153  
หมวดเครื่องฝึก 72287  
กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร 72728 / 72310  
หก.กฝย. 72175  
ผ.ศูนย์ยุทธการ 72172  
ผ.สื่อสาร 7272315  
กองฝึกการอาวุธ 72948 FAX 72532  
หก.กฝอ. 72947  
ผ.การปืน 72339  
ผ.การอาวุธปล่อยนำวิถี 72352 / 72512  
ผ.การอาวุธใต้น้ำ 72156  
หมวดเครื่องฝึก 72948  
กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย 72132  
หก.กฝล. 72707
ผ.พลังขับเคลื่อน 72729  
ผ.ไฟฟ้า 72703
ผ.เครื่องจักรช่วยและการกล 72346  
ผ.ป้องกันความเสียหาย 72703
กองสนับสนุน 72737  
ผอ.กอง สน.กฝร. 72945  
ผ.ซ่อมบำรุงเครื่องฝึก 72320  
หมวดซ่อมบำรุงที่ 1 72944  
หมวดซ่อมบำรุงที่ 2 72222  
ผ.เครื่องช่วยการศึกษา 72347  
หมวดโสตทัศนศึกษา 72738  
หมวดตำรา 72174  
ผ.ช่างโยธา 72335  
ผ.ขนส่ง 72160  
ผ.พลาธิการ 72180  
โรงครัว 1 72186  
โรงครัว 2 72157  
คลังเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ำมัน) 72507  
ห้องพยาบาล 72504  
ช่างไฟฟ้า-ประปา 72098  

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.