ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองการปกครอง

นาวาเอก วีรพล สังข์พิชัย
หัวหน้ากองการปกครอง

    มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ทหาร นักเรียน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการกำลังพลทดแทน การกำลังพลสำรอง และการรักษาความปลอดภัย

    แผนกกำลังพลทดแทน มีหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา ควบคุม ฝึกอบรม กำลังพลทดแทน และรักษาความปลอดภัย

    แผนกปกครอง มีหน้าที่ปกครอง บังคับบัญชา ควบคุม ฝึกอบรม นักเรียน และทหารใหม่ของกองเรือยุทธการ

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.