ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


ตารางสอบทฤษฎีองค์บุคคล มรอ./ทรภ.๓ ประจำปี งป.๖๔

สังกัด ร.ล.สายบุรี ร.ล.ชลบุรี เรือ ต.๑๑๑ เรือ ต.๙๙๔ ร.ล.มาตรา
เดินเรือและการเรือ สัญญาบัตร ประทวน สัญญาบัตร ประทวน
๒๕ ก.พ.๖๔/๐๘๓๐ ๑๐ มี.ค.๖๔/๐๙๐๐
ตรวจค้น สัญญาบัตร ประทวน สัญญาบัตร ประทวน
๒๕ ก.พ.๖๔/๐๙๐๐ ๑๐ มี.ค.๖๔/๐๙๓๐
อาวุธ สัญญาบัตร ประทวน สัญญาบัตร ประทวน
๒๕ ก.พ.๖๔/๐๙๓๐ ๑๐ มี.ค.๖๔/๑๐๐๐
ศูนย์ยุทธการและสื่อสาร สัญญาบัตร ประทวน สัญญาบัตร ประทวน
๒๕ ก.พ.๖๔/๑๐๐๐ ๑๐ มี.ค.๖๔/๑๐๓๐
ทัศนสัญญาน สัญญาบัตร ประทวน สัญญาบัตร ประทวน
๒๕ ก.พ.๖๔/๑๐๓๐ ๑๐ มี.ค.๖๔/๑๑๐๐
การช่างกล สัญญาบัตร ประทวน สัญญาบัตร ประทวน
๒๕ ก.พ.๖๔/๑๑๐๐ ๑๐ มี.ค.๖๔/๑๑๓๐
ป้องกันความเสียหาย สัญญาบัตร ประทวน สัญญาบัตร ประทวน
๒๕ ก.พ.๖๔/๑๑๓๐ ๑๐ มี.ค.๖๔/๑๒๐๐

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.