ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ
ฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือ
พื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดชุดฝึกทบทวนเคลื่อนที่และตรวจความพร้อมของเรือในพื้นที่ ทัพเรือภาคที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีเรือเข้ารับการฝึกทบทวนฯ จำนวน ๒ ลำ ประกอบด้วย ร.ล.เทพา และ เรือ ต.๙๗ ระหว่างวันที่ ๑๑ ถึง ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ ๑ จังหวัดตราด โดยมี นาวาเอก ดุสิต ปิ่นแก้ว เสนาธิการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นหัวหน้าชุดฝึกทบทวนเคลื่อนที่ฯ

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.