กำลังพลสำรอง (นักศึกษาวิชาทหาร)
รด.

ให้สถานศึกษาดำเนินการ Download แบบทดสอบในหัวข้อต่าง ๆ ดำเนินการทดสอบ นศท.
โดยกำหนดส่ง XX/ZZ/๖๔
                  แบบทดสอบวิชาเดินเรือ
                  แบบทดสอบวิชาการเรือ
ศูนย์การเรียนรู้ กฝร. link หน่วยงาน กร. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กฝร.
ตำรา กฝร. ค่านิยม ทร. ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ thaicert thaicert
กำลังพลสำรอง (นักศึกษาวิชาทหาร)