กำลังพลสำรอง (นักศึกษาวิชาทหาร)

นักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ

สังกัดกองการกำลังพลสำรอง กรมกำลังพลทหารเรือ โดย กพส.กพ.ทร. ได้ประสานกับ นรด. เพื่อจัดหานักศึกษาวิชาทหารที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของกองทพเรือ หรือเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ในส่วนของกองทัพเรือ (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน หรือ สด.๘ เป็นเล่มสีน้ำตาล) เข้ารับการศึกษาวิชาทหารในชั้นปีที่ ๔ โดยแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาวิชาทหารประมาณ ๙๐ นาย

พ.ศ.๒๕๒๒ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ ในส่วนของกองทัพเรือเกิดขึ้นเป็นครั้ง แรกซึ่งจะขยายการฝึกจนครบทั้ง ๕ ชั้นปีเช่นเดียวกับนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพบก แต่ยังเปิดรับนักศึกษาวิชาทหารที่ส าเร็จการฝึกชั้นปีที่ ๓ ในส่วนของกองทัพบกที่ประสงค์โอนย้าย มาฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ ในส่วนของกองทัพเรือไปจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๔

พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป การรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ จะรับสมัครนักศึกษาวิชา ทหารที่ส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ จากกองทัพเรือเป็นเกณฑ์หลัก

ภาคทฤษฎี

ชั้นปีที่ ๓ จะมีการแบ่งหน่วย ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด ๓ หน่วย คือ

  • ๑. พรรคนาวิน สังกัด กองเรือยุทธการ (กร.)
  • ๒. พรรคนาวิกโยธิน สังกัด หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน(นย.)
  • ๓. พรรคนาวิน สังกัด หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)

เมื่อท าการแยกหน่วยเสร็จสิ้น นักศึกษาวิชาทหารต้องเดินทางไปท าการฝึกที่หน่วยของตนในวันต่อไป

การฝึกภาคสนาม/ทะเล

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ จะท าการฝึกภาคสนาม ณ หน่วยของตนเป็นเวลา ๗ วัน (กร., นย. หรือ สอ.รฝ.)

กำลังพลสำรอง (นักศึกษาวิชาทหาร)