FLEET CEFR

แนวทางการดำเนินการ

  • จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของหน่วย
  • ทดสอบขีดความสามารถโดยการสอบตามที่คณะกรรมการฯ แจ้งมา
  • บันทึกผลคะแนนทดสอบ (เฉพาะการสอบจริง) ของผู้เข้าสอบลงในระบบ HRMISS
  • ส่งผลคะแนนการทดสอบของกำลังพลให้คณะกรรมการฯ และ ยศ.ทร.ทราบ ภายหลังวันสอบไม่เกิน ๑ เดือน

FLEET CEFR