ศูนย์การเรียนรู้กองการฝึกกองเรือยุทธการ

กล่าวนำ

ตามนโยบาย ผู้บัญชาการกองการฝึกกองเรือยุทธการ กรุณามีดำริให้ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก พิจารณาจัดทำศูนย์การเรียนรู้ กองการฝึกกองเรือยุทธการ โดยให้พิจารณาปรับปรุงพื้นที่ในห้องสมุด กองการฝึกกองเรือยุทธการ ให้สามารถจัดเก็บสำเนาเอกสาร คู่มือ ตำราจากกองฝึกต่าง ๆ ใน กองการฝึกกองเรือยุทธการ และ หน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการ แยกตามสาขาการปฏิบัติการทางเรือ และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้จัดทำเอกสาร คู่มือ ตำรา ดังกล่าว ที่ไม่กำหนดชั้นความลับบรรจุลงในเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ของ กองการฝึกกองเรือยุทธการ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถดาว์นโหลดเพื่อศึกษาด้วยตนเองได้