ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ
ข่าวประชาสัมพันธ์ /กิจกรรม

สืบค้น
พบทั้งหมด 27 รายการ : 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป

  ประชุมคณะทำงานประสานการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๑/๖๕ เข้าชม [27]

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานประสานการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๑/๖๕ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองเรือยุทธการ (๒) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้จากกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กับร่วมพิจารณาแนวทางการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet ณ ที่ตั้งหน่วยปกติ


  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๒/๖๔ เข้าชม [74]

พลเรือโท สมชาติ สะตะ เสนาธิการกองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๒/๖๔ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองเรือยุทธการ (๒) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบแนวทางการตรวจประเมินผลการดำเนินการการจัดการความรู้จากกองทัพเรือ ความก้าวหน้า และแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ต่อไปของ กองเรือยุทธการ รวมทั้งพิจารณาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ฺBest Pratice ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔


  ประชุมคณะทำงานประสานการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๒/๖๔ (ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว) เข้าชม [86]

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ หัวหน้าคณะทำงานประสานการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานประสานการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๒/๖๔ (ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว) ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ (๑) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวปฎิบัติที่เป็นเลิศของหน่วย และการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศของ กองเรือยุทธการ


  ประชุมคณะทำงานประสานการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๒/๖๔ เข้าชม [75]

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ หัวหน้าคณะทำงานประสานการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานประสานการจัดการความรู้ของกองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๒/๖๔ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ (๑) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจระเมินผลการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนการดำเนินงานต่อไปของกองเรือยุทธการ และแนวทางการรับตรวจฯ และรับทราบความก้าวหน้าตามแนงานของหน่วยขึ้นตรงกองเรือยุทธการพบทั้งหมด 27 รายการ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป

VDO การจัดการความรู้

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ