ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองสนับสนุน

นาวาเอก วีรมนต์ นิลแก้ง
ผู้อำนวยการกองสนับสนุน กองการฝึก กองเรือยุทธการ

มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องฝึกจำลองประเภทต่าง ๆ ในกองการฝึก กองเรือยุทธการ สนับสนุนอุปกรณ์การฝึกและศึกษา การโยธา การขนส่ง การดับเพลิง การพลาธิการ ตลอดจนการพยาบาลและตรวจรักษาเบื้องต้น รวมทั้งดำเนินการจัดหา ผลิต เก็บรักษา แจกจ่ายตำรา แบบฝึกและคู่มือการฝึก

แผนกซ่อมบำรุงเครื่องมือ มีหน้าที่ดำเนินการ กำกับการ เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องฝึกจำลองประเภทต่าง ๆ ตลอดจนอุปกรณ์การฝึกศึกษาที่มีใช้ใน กองการฝึก กองเรือยุทธการ
แผนกเครื่องช่วยการศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการ กำกับการเกี่ยวกับการจัดทำ จัดหา และเก็บอุปกรณ์การฝึกและศึกษา รวมทั้งดำเนินการผลิต จัดทำ และเก็บรักษาตำรา แบบฝึกและคู่มือการฝึก
แผนกช่างโยธา มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาสถานที่ เป็นส่วนรวม ซ่อมบำรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก
แผนกขนส่ง มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง การซ่อมบำรุงยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องทุ่นแรงและการดับเพลิง
แผนกพลาธิการ มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก จ่าย ควบคุม และเก็บรักษาพัสดุที่จะต้องใข้ทุกประเภท รวมทั้งการจัดเลี้ยง

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.