ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองฝึกเดินเรือและการเรือ

นาวาเอก วีระศักดิ์ ฟักศรี
หัวหน้ากองฝึกเดินเรือและการเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

มีหน้าที่ฝึกอบรมกำลังพลของกองเรือยุทธการเกี่ยวกับสาขาเดินเรือ การเรือ การฝึกอบรมวิชาครูและผู้บังคับบัญชาทหาร และการปฏิบัติงานพิเศษอื่น ๆ ที่กองเรือยุทธการ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อการฝึก อำนวยการ และควบคุมการใช้เครื่องฝึกจำลองในความรับผิดชอบ

แผนกเดินเรือและการเรือ มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับสาขาวิชาการเดินเรือ การเรือ
แผนกวิชาสามัญ มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิชาครูและผู้บังคับบัญชาทหาร และวิชาการอื่น ๆ ที่ได้กองเรือยุทธการรับมอบหมาย ได้แก่ การรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเล การขจัดคราบน้ำมันในทะเล และการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล รวมถึงการรักษากฎหมายตามที่ได้รับมอบอำนาจ
หมวดเครื่องฝึก มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้เครื่องฝึกประเภทต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ จัดทำโปรแกรม ป้อนข้อมูล และการประมวลผล

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.