กองการฝึก กองเรือยุทธการ

บริการเรือสำหรับฝึกแล่นใบ

กิจการสวัสดิการทางทะเล กฝร.

วัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมทางทะเลให้กับข้าราชการในหน่วย กฝร.และกับหน่วยอื่น ๆ ทั้งในและนอกกองทัพเรือ คือ การแล่นใบ พิธีลอยอังคาร และทัศนศึกษา

เรือโถง 4 กฝร. และเรือโถง 5 กฝร.
อัตราค่าบริการ/ลำ/ครั้ง/ไม่เกิน 3 ช.ม./ไม่เกิน 6 คน

ค่าใช้จ่ายสมาชิกประจำ

 • ค่าบริการเรือใบ 300 บาท
 • ค่าน้ำมันเรือใช้สอย 600 บาท
 • ค่าครูฝึก 500 บาท
 • ค่า จนท.เรือใช้สอย 100 บาท
 • ค่ามัดจำเรือ 500 บาท
 • รวม 2,000 บาท

ค่าใช้จ่ายสมาชิกชั่วคราว

 • ค่าบริการเรือใบ 500 บาท
 • ค่าน้ำมันเรือใช้สอย 600 บาท
 • ค่าครูฝึก 500 บาท
 • ค่า จนท.เรือใช้สอย 200 บาท
 • ค่ามัดจำเรือ 500 บาท
 • รวม 2,300 บาท

ข้อมูลที่ควรทราบ

  1. ยื่นแบบฟอร์มการขอใช้บริการล่วงหน้า 3 วันงาน
  2. แสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ ฯ พร้อมชำระเงิน
  3. ว่ายน้ำเป็น/สวมเครื่องชูชีพตลอดเวลา
  4. ตรวจสอบความพร้อมของเรือกับ จนท.ก่อนนำเรือออก
  5. การนำส่งเรือคืนต้องแจ้ง จนท.เพื่อตรวจสอบสภาพหลังการเล่น
  6. ชำระเงินค่าเสียหาย (กรณีเกิดการชำรุด)
  7. ห้ามแล่นใบออกนอกรัศมีที่กำหนดอย่างเด็ดขาด
  8. ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกิจการ หากมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น
  9. ห้ามนำของผิดกฎหมายไปกับเรือ
  10. ห้ามนำเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่นลมชัก ฯลฯ ไปกับเรือ
  11. ห้ามแล่นใบโดยไม่มี จนท. ควบคุมอยู่บนเรือโดยเด็ดขาด
  12. ปฏิบัติตามคำแนะนำของ จนท.อย่างเคร่งครัด

การติดต่อ

วันราชการ 1200 - 1600
วันหยุดราชการ 0900 - 1600
จนท.เตรียมเรือและครูฝึก/ควบคุม
อุปกรณ์ประกอบฯ / เครื่องชูชีพ

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.