ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก

นาวาเอก ธีรนันท์ ทองผ่อง
หัวหน้ากองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ

มีหน้าที่จัดทำแผนการฝึกศึกษาและอบรม การสนับสนุนการฝึกพร้อมงบประมาณการฝึก ตรวจการฝึก ประเมินผลการฝึก แนะแนวและเสนอผลการฝึก พัฒนาการฝึก พัฒนาหลักสูตร งานกรรมวิธีข้อมูลการฝึก ตลอดจนการบริการห้องสมุด

แผนกแผนและโครงการ มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดทำแผนการฝึก งบประมาณการฝึก และการสนับสนุนการฝึก
แผนกตรวจและประเมินผลการฝึก มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการฝึก การจัดทำหลักสูตร การตรวจการฝึก ตรวจความพร้อมรบของเรือ ประเมินผลการฝึก แนะแนวและเสนอผลการฝึก
แผนกพัฒนาการฝึก มีหน้าที่ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาการฝึก การพัฒนาหลักสูตร พัฒนาแบบฝึกและคู่มือ การฝึก การจัดทำสถิติและทะเบียนประวัติ การกรรมวิธีข้อมูลการฝึกศึกษา และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ รวมทั้งการบริการห้องสมุด

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.