กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร

นาวาเอก สมพงษ์ กิจจานนท์
หัวหน้ากองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ

มีหน้าที่ฝึกกำลังพลของกองเรือยุทธการเกี่ยวกับการศูนย์ยุทธการ การสื่อสารและการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบและประเมินผล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกำหนดหลักนิยมของศูนย์ยุทธการและการสื่อสารในเรือ รวมทั้งอำนวยการและควบคุมการใช้เครื่องฝึกจำลองในความรับผิดชอบ

แผนกศูนย์ยุทธการ มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการศูนย์ยุทธการและเครื่องมือศูนย์ยุทธการ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักนิยมของศูนย์ยุทธการทางเรือ
แผนกสื่อสาร มีหน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสื่อสาร และการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักนิยมของการสื่อสารในเรือ
หมวดเครื่องฝึก มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้เครื่องฝึกประเภทต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ จัดทำโปรแกรม ป้อนข้อมูล และการประมวลผล

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.