ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย

นาวาเอก นฤทธิ์ พิกุลแก้ว
หัวหน้ากองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย กองการฝึก กองเรือยุทธการ

มีหน้าที่ฝึกอบรมกำลังพลของกองเรือยุทธการ เกี่ยวกับกิจการทั้งปวงของแผนกช่างกลในเรือต่าง ๆ และให้การฝึกอบรมในสาขาการป้องกันความเสียหาย รวมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อการฝึก ซ่อมบำรุงเครื่องฝึก ตลอดจนอำนวยการและควบคุมการใช้เครื่องฝึกจำลอง ในความรับผิดชอบ

แผนกพลังขับเคลื่อน มีหน้าที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เครื่องไอน้ำ และเครื่องกังหันก๊าซ รวมทั้งระบบส่งกำลัง ซึ่งเป็นเครื่องต้นกำลังในการขับเคลื่อนของเรือต่าง ๆ ในกองเรือยทุธการ
แผนกไฟฟ้า มีหน้าที่ฝึกอบรมในระดับผู้ใช้เกี่ยวกับการไฟฟ้ากำลัง และแสงสว่าง จัดทำโปรแกรมข้อมูล บันทึกและประมวลผล ตลอดจนเครื่องควบคุมดูแลการใช้เครื่องฝึกต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
แผนกเครื่องจักรช่วยและการกล มีหน้าที่ฝึกอบรมในระดับผู้ใช้เกี่ยวกับการกล และเครื่องจักรช่วยต่าง ๆ ในกองเรือยุทธการและฝึกอบรม ในเรื่องระบบการซ่อมบำรุงตามแผน ตลอดจนงานธุรการช่างกล และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ทางช่างกล
แผนกป้องกันความเสียหาย มีหน้าที่ฝึกอบรมในระดับผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหาย การป้องกันและดับเพลิง การป้องกันนิวเคลียร์ชีวะเคมีและอื่น ๆ
หมวดเครื่องฝึก มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้เครื่องฝึกประเภทต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ จัดทำโปรแกรม ป้อนข้อมูล และการประมวลผล

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.