ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

หน่วยรับผิดชอบ : กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก| กองฝึกเดินเรือและการเรือ| กองฝึกการอาวุธ| กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร|
กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย| กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ| ทั้งหมด


หลักสูตรตามแผนการฝึกและศึกษา กฝร. ประจำปีงบประมาณ 2565

หลักสูตร ชั้นยศ/คุณสมบัติ ตั้งแต่ ถึง ประมวลหลักสูตร
ผบ.เรือ ร.อ.-น.ท. 08/08/2564 09/09/2564 1135
พลทหารใหม่ กร. พรรคกลิน พลทหารใหม่ 01/07/2564 01/08/2564 4309
พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารการปืน พลทหารใหม่ 01/07/2564 01/08/2564 2330
พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารสามัญ พลทหารใหม่ 01/07/2565 01/08/2565 1318
จ่าใหม่พรรคกลิน จ.ต.-จ.ท.(กล.) 09/05/2565 01/07/2565 4208
จ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ จ่าใหม่เหล่าทหารสามัญ 09/05/2565 01/07/2565 1217
นายทหารใหม่พรรคกลิน (รร.นร.) ร.ต.-ร.ท.(กล.) 31/01/2565 25/03/2565 4122
จ่าใหม่เหล่าทหารการปืน จ่าใหม่เหล่าทหารการปืน 16/05/2565 22/07/2565 2206
พลทหารใหม่ กร. พรรคกลิน พลทหารใหม่ 10/01/2565 30/01/2565 4309
พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารการปืน พลทหารใหม่ 10/01/2565 10/01/2565 2330
พลทหารใหม่ กร. เหล่าทหารสามัญ พลทหารใหม่ 10/01/2565 30/01/2565 1318
นายทหารปราบเรือดำน้ำและควบคุมอากาศยานปราบเรือดำน้ำ ร.ต. - ร.อ. 10/01/2565 31/03/2565 6107
อาชีพพันจ่าเอกเหล่าทหารสามัญ พ.จ.อ. (นว.ส.) 31/01/2565 25/03/2565 1215
ฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 สังกัด ทร. นศท.ชั้นปีที่ 4 01/01/2565 01/01/2565 1508
อาชีพพันจ่าเอกการอาวุธ พ.ศ.2563 พ.จ.อ.(นว.ป.) 10/01/2565 18/03/2565 2217-63
นักศึกษาวิชาทหารส่วนของ กร. ชั้นปีที่ 5 นศท.ชั้นปีที่ 5 01/01/2565 01/02/2565 1123
ปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก (สัญญาบัตร) ร.ต. - น.ต. 09/05/2565 03/06/2565 6105
ต้นปืนและนายทหารอาวุธนำวิถี พ.ศ.2563 ร.ต.-น.ต.(นว.ก.) 10/01/2565 08/03/2565 2127-63
เจ้าหน้าที่ปืนกล 30 มม. มาร์ค 44 จ.ต.-พ.จ.อ. 04/07/2565 22/07/2565 2221
นักศึกษาวิชาทหารภาคทฤษฎี ชั้นปีที่ 3 นศท.ชั้นปีที่ 3 01/07/2565 01/07/2565
อาชีพพันจ่าเอกพรรคกลิน พ.จ.อ.(กล.) 10/01/2565 04/03/2565 4206
การดับเพลิงและกู้ภัย (ประทวน) จ.ต. - พ.จ.อ. 06/06/2565 24/06/2565 5205
นักศึกษาวิชาทหารภาคปฏิบัติ ชั้นปีที่ 3 นศท.ชั้นปีที่ 3 7/01/2565 13/01/2565
เจ้าหน้าที่อาวุธปล่อยนำวิถีประจำเรือ จ.ต. - พ.จ.อ. 09/05/2565 27/05/2565 2228
นายทหารใหม่ (รร.นร.) ร.ต.(นว.ก./กล.ก.) 04/01/2565 28/01/2565 1105

พบทั้งหมด 39 รายการ | รวมทั้งหมด 2 หน้า |       << ย้อนกลับ "; for($i=1; $i<$Num_Pages; $i++){ if($i != $Page) echo "[$i]"; else echo " $i "; } /*สร้างปุ่มเดินหน้า */ if($Page!=$Num_Pages) echo " หน้าถัดไป>> "; mysql_close(); ?>
หน่วยรับผิดชอบ : กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก| กองฝึกเดินเรือและการเรือ| กองฝึกการอาวุธ| กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร|
กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย| กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ| ทั้งหมด

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.