วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์/เป้าหมาย

เป็นศูนย์รวมความรู้ในการฝึกอบรมและประเมินผลการฝึก
เพื่อสร้างความพร้อมในการฝึกกำลังพล
ให้สามารถปฏิบัติการได้ในทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. พัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการความรู้มากยิ่งขึ้น
  2. พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศกับหน่วยอื่นได้

  1. กำลังพลใน กฝร. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้นทั้งด้านจำนวนและคุณภาพ
  2. กฝร. มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำองค์ความรู้ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กร. ได้
  3. กฝร. มีระบบสารสนเทศที่เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ได้ที่เว็บไซต์ และสามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของหน่วยอื่นได้
 การจัดการความรู้ กฝร.