การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ กฝร. ครั้งที่ 1/64

คณะทำงานการจัดการความรู้ของ กฝร. จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ กฝร. ในวันจันทร์ที่ 23 พ.ย.63 เวลา 0930 ณ ห้องประชุม (1) บก.กฝร. โดยมี เสธ.กฝร./ประธานคณะทำงาน และ ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) ของ กฝร. เป็นประธาน ฯ พร้อมทั้งเชิญคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) ของ กฝร. และผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานการจัดการความรู้ของ กฝร. ตามคำสั่ง กฝร.(เฉพาะ) ที่ ๕๗๑/๒๕๖๐ ลง ๑๕ ธ.ค.๖๐ รับทราบนโยบายการจัดการความรู้ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ของ กร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนการจัดการความรู้ของ กฝร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ กฝร.


 การจัดการความรู้ กฝร.