การประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ กฝร. ครั้งที่ 2

คณะทำงานการจัดการความรู้ของ กฝร. จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ กฝร. ในวันจันทร์ที่ 20 เม.ย.63 เวลา 0930 ณ ห้องประชุม (1) บก.กฝร. โดยมี เสธ.กฝร./ประธานคณะทำงาน และ ผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) ของ กฝร. เป็นประธาน ฯ พร้อมทั้งเชิญคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) ของ กฝร. และผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณาคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วย

 การจัดการความรู้ กฝร.