การประชุมชุมชนนักปฏิบัติของ กฝร. ครั้งที่ 1

ฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานการจัดการความรู้ของ กฝร. จัดการประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ของ กฝร. ในวันศุกร์ที่ 14 ก.พ.63 เวลา 0930 ณ ห้องประชุม (1) บก.กฝร. โดยมี หก.กพป.กฝร. /คณะทำงานและผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM Facilitator) ของ กฝร. เป็นประธาน ฯ พร้อมทั้งเชิญผู้ส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM Facilitator) ของ กฝร. และ ผู้แทนจาก นขต.กฝร. กองละ 3 นาย เข้าร่วมประชุม ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นขต.กฝร. เสนอหัวข้อการจัดการความรู้ที่จะดำเนินการจัดทำในปีงบประมาณ 2563 ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการความรู้

 การจัดการความรู้ กฝร.