ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ

วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ

กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาคและเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

 

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ กองทัพเรือ

กองทัพเรือ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ กองทัพเรือ

 

วิสัยทัศน์ กองเรือยุทธการ

กองเรือยุทธการ เป็นกำลังทางเรือที่มีความพร้อมรบและพร้อมปฏิบัติการในทุกภารกิจ

 

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ กองเรือยุทธการ

กองเรือยุทธการ กองเรือยุทธการ จะนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเตรียมกำลังทางเรือ ให้พร้อมปฏิบัติการ

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ