ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ

เอกสารอ้างอิง : แบบฟอร์ม KM

สืบค้น

พบทั้งหมด 8 รายการ หน้าที่ : 1

1.One Point Lessonอ่านแล้ว [162] ครั้ง
      สรุปบทเรียนหนึ่งประเด็น One Point Lesson: OSL
2.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ปี งป.63อ่านแล้ว [109] ครั้ง
      รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ของ กร. ปี งป.63
3.แบบรายงานและประเมินองค์ความรู้ ปี 61อ่านแล้ว [175] ครั้ง
      แบบรายงานและประเมินองค์ความรู้ ปี 61
4.แบบรายงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศอ่านแล้ว [177] ครั้ง
      วิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
5.ตารางให้คะแนนการจัดการความรู้ของ กร. พ.ศ.2559อ่านแล้ว [189] ครั้ง
      ตารางให้คะแนนการจัดการความรู้ของ กร. พ.ศ.2559 และรายละเอียดการประเมินตามเกณฑ์การพิจารณาผลงานการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
6.ใบประเมินการจัดการความรู้ของ กร. ประจำปี งป.58อ่านแล้ว [179] ครั้ง
      ใบประเมินการจัดการความรู้ของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 2558
7.แบบประเมินองค์ความรู้ของ กร. ประจำ งป.57อ่านแล้ว [151] ครั้ง
      แบบประเมินองค์ความรู้ของ กร. ประจำ งป.57
8.แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการจัดการความรู้อ่านแล้ว [182] ครั้ง
      แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลการจัดการความรู้

พบทั้งหมด 8 รายการ หน้าที่ : 1
เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ ที่มีชั้นความลับ ตั้งแต่ "ลับ" ขึ้นไป
กรุณาติดต่อ ร.ต.พัสกร เพิ่มมี ประจำแผนกตรวจและประเมินผลการฝึก กพป. กฝร. โทร.02 475 7380 ต่อ 72330, 72725

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ