ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ
คลังความรู้ : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
สืบค้น
รายการ ปี หน่วยงาน กลุ่ม -
1.การนำเรือแปรกระบวน ยิงสลุตหลวง ณ วังไกลกังวล 2553 กฟก.2 การบริหารจัดการ
2.การรักษาความปลอดภัยสนามยิงอาวุธประจำเรือ 2553 กฟก.2 การบริหารจัดการ
3.เทคนิคการยิงสลุตให้ต่อเนื่องและตรงตามเวลาในการปฏิบัติของ ร.ล.ปิ่นเกล้า 2553 กฟก.1 การบริหารจัดการ
4.เทคนิคการแสดงภาพสถานการณ์รวมในห้องศูนย์ยุทธการโดยใช้อุปกรณ์ในท้องตลาด 2553 กฟก.1 การบริหารจัดการ
5.การเตรียมการของเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งในการปฏิบัติภารกิจหน่วยเรือปราบโจรสลัดในอ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย 2554 กตอ. การบริหารจัดการ
6.การนำเรือผ่านสะพานกรุงเทพ 2554 กฟก.1 การบริหารจัดการ
7.การยืดอายุการใช้งานเครื่องฝึก 2554 กฝร. การบริหารจัดการ
8.เทคนิคการนำเรือเข้าท่าเรือต่าง ๆ 2554 กยฝ. การบริหารจัดการ
9.การแก้ไขปัญหาสายสูบตัน 2555 กฟก.2 การบริหารจัดการ
10.การเคลือบและดูแลรักษากระเบื้องยาง 2555 กฟก.2 การบริหารจัดการ
11.การทําให้ Audio Unit มีเสียงดังออกลําโพงเมื่อใส่ชุด Headset 2555 กตอ. การบริหารจัดการ
12.เครื่องล้างขวดอากาศภูมิปัญญามนุษย์กบ 2555 นสร. การบริหารจัดการ
13.เทคนิคการนำ packing ทองแดงเก่ามาใช้ใหม่ 2555 กบฮ. การบริหารจัดการ
14.เทคนิคการยืดอายุสายไฟและสายน้ำไม่ให้ชารุดเมื่อรถวิ่งทับผ่าน 2555 กบฮ. การบริหารจัดการ
15.ระบบเครื่องช่วยในการนําเรืออิเล็กทรอนิกส์ (SeaClear) 2555 กฟก.1 การบริหารจัดการ
16.การจัดทำ HANDSET สำหรับใช้หน้าเครื่องวิทยุ ชุด ร.ล.ปัตตานี 2556 กตอ. การบริหารจัดการ
17.การป้องกันโรคความร้อนเกินขีดจำกัดในระหว่างการฝึก (Heat Stroke) 2556 นสร. การบริหารจัดการ
18.การฝึกยิงสลุตให้บุคคลสำคัญ ร.ล.ปิ่นเกล้า 2556 กฟก.1 การบริหารจัดการ
19.การเพิ่มความเร็วในการหาที่เรือบนแผนที่ 2556 กบฮ. การบริหารจัดการ
20.เครื่องช่วยหายใจอากาศอัด (SCBA) แบบฉุกเฉิน ของ ร.ล.ตากสิน 2556 กฟก.2 การบริหารจัดการ
21.ระบบแสดงภาพช่วยในการนำเรือ (Navigation Aid Display System) ของ ร.ล.เจ้าพระยา 2556 กฟก.2 การบริหารจัดการ
22.การแก้ปัญหาน้ำหยดจากท่อน้ำเย็นตามช่องทางเดิน (CONDENSE) ร.ล.จักรีนฤเบศร 2557 กบฮ. การบริหารจัดการ
23.การชักหย่อนเรือ RIB ในกรณีเร่งด่วน ร.ล.กระบุรี 2557 กฟก.2 การบริหารจัดการ
24.การดัดแปลงหัวต่อสายน้ำดับเพลิงที่ชำรุดให้ใช้กับสายส่งน้ำผ้าใบ PVC 2557 กยพ. การบริหารจัดการ
25.การประยุกต์ใช้ GPS แบ่งเขตในการ ลว.ตรวจค้น 2557 นสร. การบริหารจัดการ
26.ข้อมูลการเดินทาง และการส่งกำลังบำรุงในการเข้าร่วมกิจกรรม พิธีสวนสนามทางเรือ ณ เครือรัฐบาลออสเตรเลีย 2557 กตอ. การบริหารจัดการ
27.ข้อมูลและเทคนิคการนำเรือเข้าพื้นที่ปฏิบัติการ (ปรับปรุง) 2557 กยฝ. การบริหารจัดการ
28.เทคนิคการทำความสะอาดท่อน้ำทะเลหล่อ Condenser เครื่องปรับอากาศและเครื่องไฟฟ้าที่โค้งงอ 2557 กยฝ. การบริหารจัดการ
29.เทคนิคการสั่งมุมหางเสืออะไหล่ด้วยคอมพิวเตอร์ในการนำเรือ 2557 กฟก.1 การบริหารจัดการ
30.บ่อดักไขมัน ร.ล.ตากสิน 2557 กฟก.2 การบริหารจัดการ
31.การสวนสนามทางเรือ และยิงสลุตให้บุคคลสำคัญ 2558 กฟก.1 การบริหารจัดการ
32.โปรแกรมข้อมูลและเทคนิคการนำเรือในพื้นที่ปฏิบัติการ 2558 กยฝ. การบริหารจัดการ
33.การพัฒนาพื้นที่สนามบินอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ 2560 กบร. การบริหารจัดการ
34.แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ กร. พ.ศ. 2560 – 2565 2560 กฝร. การบริหารจัดการ

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ