ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ
คลังความรู้ : HA/DR
สืบค้น
รายการ ปี หน่วยงาน กลุ่ม -
1.การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลด้วยอากาศยาน 2553 กบร. HA/DR
2.การส่งกลับทางสายแพทย์กรณีเจ้าหน้าที่ EOD ประสบอุบัติเหตุจากการดำน้ำ 2553 กทบ. HA/DR
3.การขจัดคราบน้ำมันในทะเล 2554 กยพ. HA/DR
4.การลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก ร.ล.จักรีนฤเบศร ในกรณีคลื่นลมแรง (จากเรือสู่เรือ) 2554 กบฮ. HA/DR
5.เทคนิคการเพิ่มศักยภาพในการค้นหาและกู้ภัยโดยใช้ Night Cam 2555 กฝร. HA/DR
6.การควบคุมจราจรทางอากาศสำหรับอากาศยานบุคคลสำคัญ (VIP) 2556 กบร. HA/DR
7.การช่วยชีวิต และความปลอดภัยทางน้ำ 2557 นสร. HA/DR
8.การตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล 2558 กยฝ. การบังคับใช้กฎหมาย
9.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ 2558 กลน. HA/DR
10.การตรวจค้นจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเล 2559 กยฝ. การบังคับใช้กฎหมาย
11.การ รปภ.บุคคลสำคัญทางน้ำในพื้นที่ห่างไกล 2559 กลน. HA/DR
12.การเตรียมความพร้อมเรือในหมู่เรือบรรเทาสาธารณะภัย กองทัพเรือ (มบภ.ทร.) 2559 กบฮ. HA/DR
13.การตรวจค้นเรือประมงตามแนวทางของ ศปมผ. 2560 กยฝ. การบังคับใช้กฎหมาย
14.การเพิ่มประสิทธิภาพของ ร.ล.อ่างทอง ให้เป็นเลิศในการบรรเทาสาธารณะภัยจากทางทะเล ( From the Sea) 2560 กยพ. HA/DR

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ