ศูนย์กลางความรู้ด้านการปฏิบัติการทางเรือ เป็นคลังความรู้เพื่อขับเคลื่อน กองเรือยุทธการ สู่องค์กรที่เป็นเลิศ
ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สาขา
น.ท.วราวุธ คำโฮง หน.ยุทธการและข่าว บก.กตอ.กร. สาขาการรบผิวน้ำ
น.ท.นาวี เหลืองพยุง ผบ.ร.ล.รัตนโกสินทร์ มว.เรือที่ 1 กฟก.1 กร. สาขาการปราบเรือดำน้ำ
ว่าที่ น.ท.บุญนำ กองสุข ตร.ร.ล.นเรศวร มว.เรือที่ 3 กฟก.2 กร. สาขาการป้องกันภัยทางอากาศ
น.ท.ยุทธพงษ์ แสงพิทักษ์ นายทหารยุทธการ แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.จักรีนฤเบศร มว.เรือที่ 1 กบฮ.กร. สาขาการควบคุมบังคับบัญชา/การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยาน
น.อ.นที ศรีบูรณ์ รอง เสธ.กดน.กร. สาขาการปฏิบัติการเรือดำน้ำและสนับสนุนการฝึกปราบเรือดำน้ำ
น.ต.กนกศักดิ์ วรรณตรง ผบ.ร.ล.ท่าดินแดง มว.เรือที่ 2 กทบ.กร. สาขาสงครามทุ่นระเบิด
ว่าที่ น.ท.อำนาจ อุ่นเมือง หน.ยก.กยพ.กร. สาขาปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก/การรับ-ส่งกำลังบำรุงในทะเล
ว่าที่ น.ท.วัชระ ลีแสวงสุข หน.ยุทธการและข่าว บก.กยฝ.กร. สาขาการปฏิบัติการยามฝั่ง
น.อ.ชัชวาล โตรุ่ง ผบ.มว.เรือที่ 3 กลน.กร. สาขาการปฏิบัติการตามลำแม่น้ำ
ว่าที่ น.ต.ศรุต พูลศิลป์ ช่วยปฏิบัติราชการ กพ.กบร.กร. สาขาการปฏิบัติการทางอากาศ
น.อ.ศุภชัย ธนสารสาคร รอง ผบ.นสร.กร. สาขาการปฏิบัติการพิเศษทางเรือ
น.ท.ชิตพงศ์ ช้างงาม ผู้เชี่ยวชาญ กพป.กฝร. สาขาการฝึก ศึกษา และอบรม

องค์ความรู้ด้านปฏิบัติการทางเรือ
Web Links
ภายในกองเรือยุทธการ ภายในกองทัพเรือ ภายนอกกองทัพเรือ