ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองบัญชาการ

พลเรือตรี สุพพัต ยุทธวงศ์
พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ
ผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร
นาวาเอก ชำนาญ พวงเพชร
รองผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
นาวาเอก พนม  ควรประดิษฐ์
นาวาเอก พนม ควรประดิษฐ์
รองผู้บัญชาการ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และบริหารงานของกองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้เป็นไปตามภารกิจ รวมทั้งดำเนินการในเรื่องการธุรการ การบัญชีพล การเงิน และการกฎหมาย

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.