ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กิจการอาคารรับรอง กองการฝึก กองเรือยุทธการ

อัตราค่าเข้าพัก, ค่าทำความสะอาด และซักเครื่องนอน

1.อาคารกราบพักทหาร
 • ข้าราชการชั้นประทวน และพลทหาร ที่มาราชการ ในพื้นที่สัตหีบ
  • เข้าพัก จำนวน ๑ - ๑๐ วัน ค่าเข้าพัก ๑๐๐ บาท/คน
  • เข้าพัก จำนวน ๑๑ - ๒๐ วัน ค่าเข้าพัก ๒๐๐ บาท/คน
  • เข้าพัก จำนวน ๒๑ - ๓๐ วัน ค่าเข้าพัก ๓๐๐ บาท/คน
  • ในการเข้าพัก เก็บค่าซักเครื่องนอน ๕๐ บาท/คน/การเข้าพัก ๑ ครั้ง
 • ข้าราชการชั้นประทวน, นักเรียนเตรียทหาร, นักเรียนนายเรือ, นักเรียนจ่า, นักเรียนนักศึกษาวิชาทหาร, กำลังพลสำรอง และพลทหารที่เข้ามาศึกษาที่ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
  • เก็บค่าที่พัก ๑๐๐ บาท/คน/เดือน
   (ค่าที่พัก ๕๐ บาท, ค่าซักเครื่องนอน ๕๐ บาท/คน/การเข้าพัก ๑ ครั้ง (หรือ/๑เดือน))
 • บุคคลภายนอก ๖๐ บาท/คน/คืน + ๕๐ บาท/คน/ครั้ง
  (เป็นค่าที่พัก ๖๐ บาท/คน/คืน, ค่าซักเครื่องนอน ๕๐ บาท/คน/การเข้าพัก ๑ ครั้ง)
 • นักเรียน, ลูกเสื่อ-เนตรนารี ที่เข้าเป็นหมู่คณะ ๔๐ คนขึ้นไปเก็บค่าบำรุงอาคาร ๑,๐๐๐ บาท/คณะ
2.อาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด
 • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่มาราชการ ในพื้นที่สัตหีบ
  • เข้าพัก จำนวน ๑ - ๓ วัน ค่าเข้าพัก ๑๕๐ บาท/ห้อง/คืน
  • เข้าพัก จำนวน ๔ - ๑๐ วัน ค่าเข้าพัก ๕๐๐ บาท/ห้อง
  • เข้าพัก จำนวน ๑๑ - ๒๐ วัน ค่าเข้าพัก ๑,๐๐๐ บาท/ห้อง
  • เข้าพัก จำนวน ๒๑ - ๓๐ วัน ค่าเข้าพัก ๑,๐๐๐ บาท/ห้อง
  • ในการเข้าพัก เก็บค่าซักเครื่องนอน ๑๐๐ บาท/คน/การเข้าพัก ๑ ครั้ง
 • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรที่เข้ามาศึกษาที่ กองการฝึก กองเรือยุทธการ และข้าราชการของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ที่ขอเข้าพักประจำ
  • เก็บค่าที่พัก ๔๐๐ บาท/คน/เดือน
   (เป็นค่าที่พัก ๓๐๐ บาท, ค่าซักเครื่องนอน ๑๐๐ บาท)
 • บุคคลภายนอก ๒๐๐ บาท/ห้อง/คืน + ๑๐๐ บาท/ห้อง/ครั้ง
  (เป็นค่าที่พัก ๒๐๐ บาท/คน/คืน, ค่าซักเครื่องนอน ๑๐๐ บาท/การเข้าพัก ๑ ครั้ง)
3.อาคารพักนายทหารสัญญาบัตรโสด ๓ และ ๖ ห้อง วี.ไอ.พี
 • ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ๓๐๐ บาท/ห้อง/คืน
  • เป็นค่าที่พัก ๒๐๐ บาท, ค่าซักเครื่องนอน ๑๐๐ บาท
 • บุุคคลภายนอก ๔๐๐ บาท/ห้อง/คืน
  • เป็นค่าที่พัก ๓๐๐ บาท, ค่าซักเครื่องนอน ๑๐๐ บาท
4.การจ่ายเงินและการเข้าพักในอาคาร
 • เวลาที่เข้าพักต่อ ๑ เดือน หมายถึง เก็บทุกวงรอบ ๑ เดือน กรณีไม่ถึง ๑ เดือน ให้นับเป็น ๑ เดือน
 • ผู้เข้าพัก จะต้องเขียนรายงานการขอเข้าพักและจ่าย ค่ามัดจำในการเข้าพัก ในการทำกุญแจห้องพักหาย และประกันอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องชำรุดสูญหาย เป็นเงิน ๕๐๐ บาท/ห้อง
 • ผู้ที่เข้าพักจะต้องชำระค่ามัดจำและค่าที่พัก ในวันมาติดต่อขอเข้าพัก ส่วนค่ามัดจำจะคืนให้หลังจากผู้เข้าพักมาคืนห้องเข้าพักสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เรือตรี เสด็จ สิมมาผาบ เลขาฯ กิจการอาคารที่พักรับรอง กองการฝึก กองเรือยุทธการ โทร.09-9090-1753, 02-475-7380 ต่อ 72332 E-Mail :[email protected]

แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.