ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กฝร.

ที่นี่มีอะไร

13 สถานีเรียนรู้

จากพื้นที่เชิงเขาที่มีสภาพดินเสื่อมโทรม พลิกฟื้นเป็นศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย อีกหนึ่งความภูมิใจของ กฝร. ที่มุ่งหวังจะให้สถานที่แห่งนี้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบอินทรีย์วิถีไทยที่ครบวงจร ให้กับพลทหารกองประจำการของกองเรือยุทธการที่เข้ามารับการฝึกอบรมที่ กฝร. กำลังพล และครอบครัว ของ กองเรือยุทธการ ตลอดจนประชาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้ที่จะได้รับจากศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ไปพัฒนาศักยภาพในการสร้างอาชีพเสริม และเพิ่มรายได้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กฝร. ได้จัดสถานีเรียนรู้ที่สำคัญ และจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีความสนใจประกอบด้วย 13 สถานี ดังนี้

          1) การเกษตรในแปลงปลูก

          2) การเกษตรในพื้นที่จำกัด

          3) การผลิตดินปลูกและปุ๋ยน้ำชีวภาพ

          4) การผลิตะกร้าสานสายรัดพลาสติก

          5) การผลิตอาหารเลี้ยงไก่และปลา

          6) การเลี้ยงปลา

          7) การทำนา

          8) การผลิตถ่านไบโอชาร์

          9) การเลี้ยงไก่ไข่

          10) การจัดการน้ำ

          11) ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

          12) ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

          13) เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย กฝร.