กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กิจกรรมเข้าค่ายพร้อมที่พัก

คณะที่จะเข้าค่ายพักแรมที่ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ต้องติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ แผนกปกครอง กองการปกครอง เพื่อกำหนดวันในการเข้าพักแรม เนื่องจากในบางเดือนที่พักไม่ว่าง ไม่สามารถต้อนรับคณะได้ โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม (ในเวลาราชการ) เรือเอก สมพงษ์ พรมพิชัย ที่ 0 2466 1180 ต่อ 72164 มือถือ 08-1836-1020 หลังจากนั้นส่งเรื่องเสนอ กองเรือยุทธการ/กองการฝึกกองเรือยุทธการ เพื่อขอเข้าค่าย รวมทั้งส่งกำหนดการเดินทาง และแนวทางในการปฏิบัติระหว่างวัน โดยการประสานการปฏิบัติในเบื้องต้นก่อน

ที่พัก

นักศึกษา นักเรียน เยาวชน ลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งมาเข้าค่ายทำกิจกรรม จะพักที่ อาคารกราบพักทหาร 5 6 และ 7

กิจกรรม

1. ฝึกทดสอบกำลังใจ ณ สนามทดสอบกำลังใจ

2. เรียนวิชาการเรือ (เงื่อนเชือก,กระเชียงเรือ)

3. ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

4. เดินทางไกล(จาก กฝร. ขึ้นเขากรมหลวงชุมพร ฯ)

5. ชุมนุมรอบกองไฟ

6. เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล , เรือรบหลวง

7. ทัศนสัญญาณ

8. พลศึกษา

download file : แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ | ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม

 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

รายการ
อัตราค่าบริการ(บาท)
หมายเหตุ
ค่าอาคารกราบพัก 60 บาท/คน/คืน
ค่าซักเครื่องนอน 50 บาท/คน/ครั้ง
ค่าที่พักครู บีโอคิว 200 บาท/ห้อง (ห้องพักได้ 2 คน)
ค่าซักเครื่องนอน 100 บาท/ห้อง
อาหาร 40 บาท/คน/มื้อ หรือเปลี่ยนแปลงตามชนิดอาหาร แล้วแต่จะตกลงกับฝ่ายจัดเลี้ยง
ค่าวิทยากรสอน 400 บาท/คน/ชั่วโมง
ค่าตอบแทนครูฝึก หรือครูปกครอง 500 บาท/คน/วัน อยู่กับนักเรียนตลอดเวลา
รายการอื่นๆ ตามที่โรงเรียนเสนอ (ตกลงภายหลัง) เช่นรถบริการ เป็นต้น
กิจกรรมที่จัดและฝึกสอน ได้แก่ การฝึกเงื่อนเชือกราชนาวี, การเป่านกหวีดเรือ, การฝึกตีกรรเชียงเรือ, การฝึกธงทัศนสัญญาน, ฐานทดสอบกำลังใจ, เดินทางไกล, เยี่ยมชมเรือรบ และสถานที่ท่องเที่ยว, กิจกรรมสันทนาการ, กิจกรรมรอบกองไฟ
ช่วงที่สามารถรับได้ กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม, พฤษภาคม ถึง มิถุนายน, สิงหาคม ถึง กันยายน, ธันวาคม
จำนวนคนไม่เกิน 250 คน
หมายเหตุ รายการใดไม่ต้องการสามารถตัดออกได้
Update : 26 มกราคม 2559

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.