กองการฝึก กองเรือยุทธการ

บริการเรือสำหรับลอยอังคาร

กองสนับสนุน

ประวัติความเป็นมา

ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มต้นลอยอังคารมาในสมัยใด เป็นแต่เพียงสันนิษฐานว่า พิธีนี้ได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดีย ซึ่่งนับถือศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

"ลอยอังคาร" ในความเชื่อของคนไทย การลอยอังคาร เสมือนเป็นการฝากบุคคลผู้ล่วงลับ อันเป็นที่เรารักของเราไว้กับแม่พระคงคา เจ้าแม่นทีผู้รักษาน้ำ เพื่อจะได้อภิบาลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับนั้น ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข แม้จะเกิดในภพใด ๆ ก็ขอให้อยู่เป็นสุข เฉกเช่นสายน้ำที่มีแต่ความชุ่มเย็น


วัตถุประสงค์

เพื่อจัดกิจการสวัสดิการทางทะเลให้กับข้าราชการในหน่วย กองการฝึก กองเรือยุทธการ และกับหน่วยอื่น ๆ ในส่วนของพนักงานราชการและครอบครัวของกองทัพเรือ รวมไปถึงประชาชนบุคคลทั่วไป โดยกิจกรรมคือ พิธีลอยอังคาร และ ทัศนศึกษาทางทะเล ซึ่งมี "เรือ กร.709" ไว้บริการ


เส้นทางการเดินเรือ


เส้นทางสำหรับ พิธีลอยอังคาร : ท่าเรือแหลมเทียน-->เกาะพระ-->เกาะเตาหม้อ-->เกาะยอ


เส้นทางสำหรับ ทัศนศึกษาทางทะเล : ท่าเรือแหลมเทียน-->เกาะพระ-->เกาะเตาหม้อ-->เกาะยอ--> ท่าเรือจุกเสม็ด (ร.ล.จักรีฯ)-->ศูนย์อนุรักษ์พันธเต่า-->หาดดงตาล-->วัดสัตหีบ-->ท่าเรือแหลมเทียน


ระยะเวลาในการเดินทาง และประกอบพิธี

สำหรับพิธีลอยอังคาร : ประมาณ 1 ชั่วโมง (รวมเวลาทั้งหมด ไป-กลับ)

สำหรับทัศนศึกษาทางทะเล : ประมาณ 3 ชั่วโมง (รวมเวลาทั้งหมด ไป-กลับ)


อัตราค่าบริการเรือประกอบพิธีลอยอังคาร

เรือ กร.709

เรือ กร.709 รวม 2,500 บาท

*ค่าใช้จ่ายราคานี้ คิดรวมหมดทุกอย่างแล้ว อันประกอบด้วย

  1. ค่าบริการเช่าเรือ ค่าน้ำมันเรือ (เรือ กร.709)
  2. ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประกอบพิธีลอยอังคาร
  3. ค่าดอกไม้สำหรับประกอบพิธี
  4. ค่ากระทงสำหรับบูชาเจ้าแม่นที
  5. ค่าบริการเจ้าหน้าที่ และ อนุศาสนาจารย์ ของกองทัพเรือที่ช่วยดูแลในเรื่องของพิธีการ

สิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องนำมา

  1. อังคารของผู้ว่ายชนม์
  2. รูป

***ไม่ต้องมัดจำล่วงหน้า - ทำพิธีเสร็จแล้วจึงค่อยชำระเงิน*****


ตารางเวลาให้บริการเที่ยวเรือลอยอังคาร

เที่ยวเรือ เวลาที่ออกเรือจากท่า
1 08:00 - 09:00 น.
2 09:05 - 10:00 น.
3 10:05 - 11:00 น.
4 11:05 - 12:00 น.
5 12:05 - 13:00 น.
6 13:05 - 14:00 น.
7 14:05 - 15:00 น.
8 15:05 - 16:00 น.

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ กองการฝึกกองเรือยุทธการ โทร.02 466 1180 ต่อ 72737 (0900-1600) หรือ มือถือ 098 932 6841, 099 186 9200 กองสนับสนุน

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.