ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ

กองฝึกปฏิบัติการทางเรือ

นาวาเอก จักษวัฏ สายวงค์
ผู้อำนวยการกองฝึกปฏิบัติการทางเรือ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

มีหน้าที่ฝึกกำลังพลของกองเรือยุทธการเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินผลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และกำหนดหลักนิยมยุทธวิธีทางเรือ

แผนกการรบผิวน้ำ มีหน้าที่ฝึกอบรมในเรื่องการปฏิบัติการผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการร่วม รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินผลการฝึก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกำหนดหลักนิยมของศูนย์ยุทธการ ตลอดจนยุทธวิธีทางเรือ
แผนกการปราบเรือดำน้ำ มีหน้าที่ฝึกอบรมเกี่ยวกับยุทธวิธีปราบเรือน้ำและระบบตรวจจับประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในการค้นหาเป้าใต้น้ำ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินผลการฝึก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และกำหนดหลักนิยมของศูนย์ยุทธการ ตลอดจนยุทธวิธีทางเรือ
แผนกการสงครามทุ่นระเบิด มีหน้าที่ฝึกเกี่ยวกับการทุ่นระเบิด การวางทุ่นระเบิด การกวาดทุ่นระเบิด สนามแม่เหล็กตัวเรือ และยุทธวิธีสงครามทุ่นระเบิด รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินผลการฝึก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและกำหนดหลักนิยมของศูนย์ยุทธการ ตลอดจนยุทธวิธีทางเรือ
แผนกการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบกและปฏิบัติการลำน้ำ มีหน้าที่ดำเนินการฝึกเกี่ยวกับการปฏิบัติทางเรือสาขาการปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก และการปฏิบัติการลำน้ำ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ ทดสอบ และประเมินผลการฝึก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และกำหนดหลักนิยมของศูนย์ยุทธการ ตลอดจนยุทธวิธีทางเรือ
หมวดเครื่องฝึก มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการใช้เครื่องฝึกประเภทต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ จัดทำโปรแกรม ป้อนข้อมูล และประมวลผล

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.