นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๖๓๖


ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๕๒
ภาพปก : การฝึกผสม THALAY LAUT 17/2009 ระหว่าง ทร. กับ ทร.มาเลเซีย

บทความที่น่าสนใจ

สงครามทางเรือ
โดย พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ์

นำเสนอ บทวิเคราะห์ของการทำสงครามทางเรือ ฉบับนี้เสนอเป็นตอนที่ ๘/font> “การปฏิบัติการทางทะเล”

โครงการอนุรักษ์โบราณสถานในค่ายตากสิน จันทบุรี
โดย พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร

นำเสนอ โครงการอนุรักษ์โบราณสถานของกองทหารฝรั่งเศสที่ได้ก่อสร้างไว้เมื่อครั้งเข้ายึดเมืองจันทบุรีไว้เพื่อเรียกร้องให้ไทยยกดินแดนของลาวทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ในปี พ.ศ.๒๔๔๗ ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายในค่ายตากสิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน

Laksamana เขี้ยวเล็บใหม่ของ ทร.มาเลเซีย
โดย น.ต.ทันสิษฐ์ ศิริไล

นำเสนอ คุณลักษณะ ขีดความสามารถ และประวัติความเป็นมาของเรือคอร์เวตชุด Laksamana ของ ทร.มาเลเซีย

THALAY LAUT 17/2009
โดย กองเรือตรวจอ่าว

นำเสนอ ผลการฝึกผสมระหว่าง ทร. กับ ทร.มาเลเซีย ระหว่าง ๒๐ – ๒๘ ก.ค.๕๒
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ