นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖๕๖


ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔
ภาพปก : การฝึกยิงอาวุธปล่อยนำวิถี EXOCET ในการฝึกกองทัพเรือ งป.๕๔ เมื่อ ๒๒ เม.ย.๕๔
บทความที่น่าสนใจ

“รู้จัก รู้ทัน รู้รับมือกับรังสีนิวเคลียร์”
โดย น.ต.กำชัย เจริญพงศ์ชัย

นำเสนอ บทความเกี่ยวกับรังสี และสารกัมมันตรังสีที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นในขณะนี้ โดยฉบับนี้เสนอเป็นตอนแรก

“การฝึกผสมต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก ครั้งที่ ๔”
โดย ดอนเจดีย์ ๓๐

นำเสนอ เกี่ยวกับการฝึกผสมต่อต้านทุ่นระเบิดภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก จากมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกจำนวน ๑๖ ประเทศ โดยมี ทร.สิงคโปร์ และ ทร.อินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพร่วมกัน

“นิทานชาวเรือ ชุด อันเนื่องมาจากสมุดจดหมายเหตุ”
โดย ร.อ.ตระกูล พุ่มเสนาะ

นำเสนอ เกี่ยวกับเหตุการณ์การฝึกภาคสี่กองเรือในอดีต เมื่อครั้งปี พ.ศ.๒๕๐๓ มานำเสนอในรูปแบบของจดหมายเหตุที่ได้บันทึกเหตุการณ์การฝึกในแต่ละวัน

“เรื่องสำคัญในชีวิต....เรียงผิดลำดับจะอับจน”
พล.ร.อ.ไพโรจน์ แก่นสาร

นำเสนอ บทความทางธรรมเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนเราในสังคมปัจจุบัน ที่มีความสับสนวุ่นวายมากขึ้นทุกขณะ สาเหตุประการหนึ่งมาจากการจัดลำดับเรื่องความสำคัญในชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ