นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๗๖๒


ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
ภาพปก : Cobra Gold 2020
"ฝึกเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับมิตรประเทศอย่างมืออาชีพ"
บทความที่น่าสนใจ

การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล
คอบร้า โกลด์ ๒๐

โดย ส่วนประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึกคอบร้า โกลด์ ๒๐ ระดับ ทร.

นำเสนอ รายละเอียดการฝึกร่วมผสมทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วยกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐฯ ซึ่งปีนี้เป็นการฝึกครั้งที่ ๓๙ โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการฝึกอีกหลายประเทศ

สื่อการสอน แบบค้ำจุนจำลอง
โดย ปคส.กฝล.กฝร.

นำเสนอ การจัดทำสื่อการสอนด้วยแบบจำลองการค้ำจุนขนาดเล็ก ที่ย่อส่วนโครงสร้างและไม้ค้ำจุนลง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน ทำความเข้าหลักการในการค้ำจุน และสามารถฝึกปฏิบัติได้ทุกนาย ซึ่งจะทำให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการลดลงในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณองค์การที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้านอวกาศของญี่ปุ่น

รู้จัก "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่"
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ไวรัสปอดอักเสบ หรือที่เรียกกันว่า “โควิด-19” (Covid-19) ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงกระจายออกไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยด้วย กระดูกงูจึงขอนำความรู้ที่ได้จากการตอบข้อซักถามของ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไวรัสวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจและนำไปปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเซื้อไวรัสนี้...ต่อจากฉบับที่แล้ว

๑๐๘ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดย กองบรรณาธิการ

นำเสนอ ประวัติความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละจังหวัด...ต่อจากฉบับที่แล้ว

การสงครามไทยกับสงครามโลกครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
โดย พล.ร.อ.โกมินทร์ โกมุทานนท์

นำเสนอ เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญในการสงครามของไทยในอดีต เพื่อให้เป็นการศึกษา...ต่อจากฉบับที่แล้ว
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ