นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖๕๘


ฉบับเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔
ภาพปก : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิธีปล่อยเรือ ต.๙๙๔ ลงน้ำ
เมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
บทความที่น่าสนใจ

“AUSTHAI 2011”
โดย กองเรือฟริเกตที่ ๑

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของการฝึก AUSTHAI ซึ่งเป็นการฝึกร่วมระหว่าง ทร.ไทย กับ ทร.ออสเตรเลีย

“ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในอาคาร”
โดย น.ต.หาญ เอมปรีชา

นำเสนอ การหนีไฟ การระงับอัคคีภัยในอาคารสูง และวิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเพลิงไหม้

“ทุ่นระเบิดทางทะเล”
โดย ร.อ.ขจรพล เข็มขจร

นำเสนอ ประวัติความเป็นมาของทุ่นระเบิดที่ใช้ในทะเล รวมทั้งรูปแบบการใช้งานของทุ่นระเบิดแบบต่าง ๆ

“ความต้องการการการระบายอากาศภายในเรือรบ”
โดย น.ต.ชยุต อาจวิชัย

นำเสนอ เกี่ยวกับมลพิษชนิดต่างๆ ภายในตัวเรือ ทำให้ความจำเป็นของการระบายอากาศภายในเรือ เพื่อช่วยให้สุขภาพ พลานามัย ของกำลังพลในเรือดีขึ้น

“ความตึงเครียดในหมู่เกาะสแปรตลีส์”
โดย น.ต.รัชศักดิ์ หว่านพืชน์

นำเสนอ เรื่องความขัดแย้งเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีส์ ของประเทศต่างๆ ในทะเลจีนใต้ครั้งใหม่
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ