นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ

ปีที่ ๖๒ ฉบับที่ ๗๓๗


ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ภาพปก : อุปกรณ์ต่อต้าน Drone
เป็นอุปกรณ์สำคัญในการรักษาความปลอดภัยแก่บุคคลและสถานที่
บทความที่น่าสนใจ

ไม้จิ้มฟัน ยันเรือรบ ตอน โจโฉ
โดย พล.ร.ท.พัน รักษ์แก้ว

นำเสนอ เรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างน่าสนใจ

อวกาศไดเจ็ทส์
โดย พล.ร.อ.วิรัช วิจารณ์

นำเสนอ องค์การวิจัยพัฒนาการสำรวจอวกาศของญี่ปุ่น ( JAXA) ซึ่งเป็นองค์การที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จด้านอวกาศของญี่ปุ่น

ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ

นำเสนอ เรื่องที่นำมาจากหนังสือคู่มือมนุษย์ ซึ่งกล่าวถึงความเชื่อในใจของมนุษย์ที่มาจากความกลัว จึงพยายามแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อระงับ ขจัด ความกลัวเหล่านั้น แล้วยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาภายในพุทธศาสนา จึงขอให้ท่านผู้อ่านลองใช้วิจารณญาณในการอ่านครับ

ไททานิก (Titanic) : บิสมาร์ค (Bismarck)
ความเหมือนบนความแตกต่าง

โดย พล.ร.อ.สามารถ จำปีรัตน์

ฉบับนี้นำเสนอ ภาคผนวก ๒ จาก
จาก “ตำนานบิสมาร์ค” สู่ “RTN 4.0”
แง่คิด..มุมมอง ของผู้เขียน ซึ่งวิเคราะห์บทเรียนจากสงครามได้อย่างน่าคิด
 นิตยสารกระดูกงู กองเรือยุทธการ