ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรับการให้พรจากผู้บังคับบัญชาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ กรุณากล่าวให้พรกำลังพลในสังกัด บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการกองการฝึก และนำกำลังพลสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณชั้น ๒ อาคารกองบัญชาการกองการฝึก เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน COVID-19/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ กำหนด

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.