ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการตารางการอบรมรวมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน
และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปี งป.๖๕
ระหว่าง วันที่ ๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ที่ หัวข้อ วิทยากร ผู้เข้าอบรม สถานที่ วันที่ เวลา
๑. การเดินเรือและกฎการเดินเรือสากล ครู กฝด.กฝร. ยามเรือเดิน/ทีมนำเรือ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๑ พ.ย.๖๕ ๐๙๐๐-๑๒๐๐
๒. การสอบความรู้กฎการเดินเรือสากล ครู กฝด.กฝร. ยามเรือเดิน/ทีมนำเรือ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๒ พ.ย.๖๔ ๑๓๐๐-๑๖๐๐
๓. การจัด Combat Staff ของกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการระยะไกล และหน้าที่ หน.กพ.กฟก.๑ กร. กำลังพล CombatStaff และเรือในกรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๒ พ.ย.๖๔ ๐๙๐๐-๑๒๐๐
๔. การตรวจค้น และแนวทางการตรวจค้นแบบ New Normal ครู กฝด.กฝร. ชุดตรวจค้น ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๒ พ.ย.๖๔ ๑๓๐๐-๑๖๐๐
๕. การบังคับใช้กฎหมายในทะเล นธน.ศรชล. กำลังพลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๓ พ.ย.๖๔ ๐๙๐๐-๑๒๐๐
๖. ความปลอดภัยในการยิงปืนใหญ่เรือ ครู กฝอ.กฝร. กำลังพลประจำเรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๓ พ.ย.๖๔ ๑๓๐๐-๑๖๐๐
๗. ปืนกล .๕๐ นิ้ว ครู กฝอ.กฝร. กำลังพลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๔ พ.ย.๖๔ ๐๙๐๐-๑๒๐๐
๘. ศูนย์ยุทธการ ครู กฝย.กฝร. ชุด ศยก.ประจำเรือ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๔ พ.ย.๖๔ ๑๓๐๐-๑๖๐๐
๙. การใช้บรรณสาร MTP ครู กฝย.กฝร. ชุด ศยก.ประจำเรือ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๔ พ.ย.๖๔ ๐๙๐๐-๑๒๐๐
๑๐. การปราบเรือดำน้ำ ครู กฝป.กฝร. กำลังพลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๑๐พ.ย.๖๔ ๑๓๐๐-๑๖๐๐
๑๑. ปืนกล .๕๐ นิ้ว ครู กฝอ.กฝร. กำลังพลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๘ พ.ย.๖๔ ๐๙๐๐-๑๒๐๐
๑๒. การรบผิวน้ำและ OTHT ครู กฝป.กฝร. กำลังพลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๘ พ.ย.๖๔ ๑๓๐๐-๑๖๐๐
๑๓. การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยาน ครู กฝป.กฝร. กำลังพลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๙ พ.ย.๖๔ ๐๙๐๐-๑๒๐๐
๑๔. การทรงตัวของเรือเบื้องต้น ครู กฝล.กฝร. แผนกช่างกลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๙ พ.ย.๖๔ ๑๓๐๐-๑๖๐๐
๑๕. การฝึกป้องกันความเสียหาย ๑ ครู กฝล.กฝร. กำลังพลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๑๐พ.ย.๖๔ ๐๙๐๐-๑๒๐๐
๑๖. การฝึกป้องกันความเสียหาย ๒ ครู กฝล.กฝร. กำลังพลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๑๐พ.ย.๖๔ ๑๓๐๐-๑๖๐๐
๑๗. การ รปภ.หน่วย ณ ที่ตั้งปกติ ครู นย./นสร. กำลังพลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๑๑พ.ย.๖๔ ๐๙๐๐-๑๒๐๐
๑๘. การควบคุมบังคับบัญชา ศูนย์ปฏิบัติการเรือ ดำน้ำและการกู้ภัย น.ท.พงศกร สมหมาย กำลังพลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๑๑พ.ย.๖๔ ๑๓๐๐-๑๖๐๐
๑๙. การกู้ชีพและปฐมพยาบาลเบื้องต้น จนท.นาวิกเวชกิจ รพ.อาภากร ฐท.สส. กำลังพลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๑๒พ.ย.๖๔ ๐๙๐๐-๑๒๐๐
๒๐. การป้องกันภัยทางอากาศ ครู กฝป.กฝร. กำลังพลเรือใน กรฝ.กร.๖๕ ห้องบรรยาย กพป.กฝร. ๑๒พ.ย.๖๔ ๑๓๐๐-๑๖๐๐

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.