ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการการควบคุมและประเมินผลการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


การจัดการฝึก

หน่วยกำลังนี้ใช้ชื่อว่า "หน่วยควบคุมและประเมินผลการฝึก” ใช้ชื่อย่อ “นคปฝ.กฝร.” โดยมี พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็น “ผู้บัญชาการหน่วยควบคุมและประเมินผลการฝึก (ผบ.นคปฝ.กฝร.)” มีหน้าที่รับผิดชอบในควบคุมและการประเมินผลการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือของ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


ความมุ่งหมายการฝึก

 • เพื่อให้องค์บุคคลประจำเรือ อากาศยาน และหน่วยสงรามพิเศษทางเรือ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่งที่รับผิดชอบ ทั้งในลักษณะเป็นรายบุคคล และปฏิบัติงานเป็นทีมภายในเรือ อากาศยานหรือชุดปฏิบัติการและการปฏิบัติการร่วมกับเรือ/อากาศยานประเภทเดียวกันกับเรือ/อากาศยานประเภทที่ใกล้เคียงกัน/ต่างประเภทกัน หรือชุดปฏิบัติการได้
 • เพื่อตรวจสอบความพร้อมขององค์วัตถุของเรือ อากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเอกสาร บรรณสาร คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติการทั้งปวง และให้องค์บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีความคุ้นเคยในการใช้งานและมั่นใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
 • เพื่อตรวจความพร้อมขององค์ยุทธวิธีตามขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือที่แต่ละกองเรือรับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำหลักนิยมในการปฏิบัติการแต่ละสาขาของ กร. ซึ่งสามารถนำไปใช้อ้างอิงในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และการจัดหายุทโธปกรณ์โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพในอนาคต
 • เพื่อประเมินองค์บุคคลประจำเรือ ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในสาขาการปฏิบัติตามประเภทของเรือ ตามหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจในหน่วยเฉพาะกิจต่าง ๆ ทั้งในยามสงบ และยามสงคราม ทั้งในลักษณะปฏิบัติการเดี่ยว และการปฏิบัติการร่วมกับเรือประเภทเดียวกัน หรือกับเรือประเภทที่ใกล้เคียงกัน/ต่างประเภทกัน
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ทางยุทธวิธี ในการตัดสินใจ การอำนวยการยุทธ์ และการบังคับบัญชาสั่งการ
 • เพื่อประเมินความพร้อมของระบบอาวุธประจำเรือ และอากาศยาน รวมทั้งให้กำลังพลที่เกี่ยวข้องกับระบบอาวุธดังกล่าว มีความคุ้นเคยในการใช้อาวุธ และมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึก ทร.๖๕


นโยบายการควบคุมและประเมินผลการฝึก

 • เป็นการตรวจสอบและประเมินการดำรงความพร้อมรบกำลังทางเรือของ กร. ในองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีของกองเรือ กองบิน หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ต้องทำให้กำลังพลทุกนายมีความเป็นนักรบชาวเรือ ภายใต้แนวความคิดที่ว่า "รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น" โดยจะต้องฝึกให้เกิดคามชำนาญสูงสุด โดยแสวงหาประโยชน์จากเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ให้ได้มากที่สุดก่อนออกฝึกในทะเล
 • ให้ กองการฝึก กองเรือยุทธการ จัดการอบรมความพร้อมของกำลังพล Cobat Staff ของกองเรือปฏิบัติการระยะไกล สำหรับเตรียมเข้าร่วมการฝึก ทร.๖๕ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่
 • ประเมินผลการฝึก ตลอดจนกำหนดแนวทางการฝึก ในช่วงการออกทะเล เพื่อฝึกการปฏิบัติการร่วมกัน เป็นกองเรือ และกำหนดให้การฝึกต้องผ่านมาตรฐานในระดับ Safe To Sail และ Basic Tactic โดยประสานกับ นขต.กร. ในการตรวจประเมินการฝึกฯ ในช่วงเวลาที่สอดคล้องกัน โดยเฉพาะการออกเรือในทะเลที่ฝึกในช่วงเวลาเดียวกัน
 • ตรวจสอบและประเมินผลขั้นต้นถึงความพร้อมของกำลังพล อุปกรณ์ต่าง ๆ เอกสาร คู่มือ/บรรณสาร ประจำเรือ
 • ตรวจสอบการจัด/บริหาร และระบบการปฏิบัติงานเป็นทีมของเรือประเภทเดียวกัน จะต้องมีการปฏิบัติ ที่เหมือนกัน เพื่อให้การทดแทนกำลังพลซึ่งกันและกัน เป็นไปอย่างเหมาะสม
 • การฝึกอบรมและสนับสนุนการฝึกให้กับกำลังพลเรือจอด (การฝึกในท่า) เพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ และธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ
 • ประเมินการฝึกยิงอาวุธประจำเรือ อาวุธประจำกาย เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบอาวุธ และให้กำลังพล มีความคุ้นเคยกับการใช้อาวุธในลักษณะเดียวกับที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ สนับสนุนการฝึกยิงอาวุธประจำกาย/หมู่รบ ให้กับกำลังพลของเรือ เพื่อทดสอบและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้อาวุธ
 • ให้ชุดตรวจประเมินผล ตรวจสอบและประเมินผลตามความเป็นจริง ทั้งความพร้อมด้านองค์บุคคลและองค์วัตถุ เพื่อจะได้นำผลการตรวจประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป


การดำเนินการตรวจและประเมินผล

 • การตรวจและประเมินผลการฝึก หน่วยกำลังนี้จะทำการตรวจและประเมินผลองค์บุคคลและองค์วัตถุ ในขั้นการฝึกในท่า ในสาขาการเดินเรือ การเรือ การอาวุธ การศูนย์ยุทธการและการสื่อสาร การช่างกลและป้องกันความเสียหาย และ การทัศนสัญญาณ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.