ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


หลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัย (ประทวน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กองการฝึก กองเรือยุทธการ (โดย กองฝึกการช่างกลและป้องกันความเสียหาย) ขอแจ้งรายชื่อและกำหนดเปิดการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัย (ประทวน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ชุด ดังนี้ ชุดที่ ๑ ตั้งแต่ ๒ ถึง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และชุดที่ ๒ ตั้งแต่ ๒๓ สิงหาคม ถึง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้ชุด ๑ ตั้งแต่ ๒ ถึง ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑. พ.จ.อ.อิทธิพัฒน์ บัวกล้า
พลขับรถ มว.รถยนต์ แผนกขนส่ง กอง สน.กร.
๒. พ.จ.อ.ทนงศักดิ์ พรหมทอง
หน.พลขับรถ ตอนยานยนต์ ร้อย.บก.กรม สน.สอ.รฝ.
๓. พ.จ.อ.อุเทน ประทุมพิทักษ์
หน.พลขับรถ มว.รถยนต์นั่ง แผนกรถยนต์ กขส.ฐท.สส.
๔. พ.จ.อ.มนูญ โชติอ่อน
พลขับ ตอนขนส่งร้อย.บก.ศสรท.๑ ศสร.สอ.รฝ.
๕. พ.จ.อ.เวทิน พูนพงศา
ช่างซ่อมยานยนต์ล้อ มว.ซ่อมบำรุง ร้อย.ซ่อมบำรุงที่ ๑ พัน.ซบร. กรม สน.สอ.รฝ.
๖. พ.จ.อ.คำพล กิ่งเกษ
ช่างสรรพาวุธ มว.ซ่อมอุปกรณ์ แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กอง สน.นสร.
๗. พ.จ.อ.ธนาวุฒิ ยมหา
พันจ่าส่งกำลัง บก.ร้อย.บก.พัน.ช.พล.นย.
๘. พ.จ.อ.สุธี ฉิมชัย
ประจำ ชป.๕ รพศ.๖ กรม รพศ.๒ นสร.
๙. พ.จ.ท.ดำเนิน กางโสภา
พันจ่าการข่าว ตอน บก.กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.
๑๐. พ.จ.ท.ธนชาต เพ็งแก้ว
จนท.เครื่องโสตทัศนศึกษา มว.อุปกรณ์และบริการ แผนกเครื่องช่วยการศึกษา กศษ.กพช.อร.
๑๑. พ.จ.ท.เสวก ปะโมทาติ
จนท.แรงงาน มว.แรงงาน แผนกบรรทุกและขนถ่าย ทจม.กทส.ฐท.สส.
๑๒. พ.จ.ต.ณัฐพงค์ จันทร์ละมูล
ครูผู้ช่วย มว.ส่งกำลังขับ แผนกพลังขับเคลื่อน กฝล.กฝร.
๑๓. พ.จ.ต.ธีรวัฒน์ จิตต์ไทย
พลขับรถ ผบ.ทร.
๑๔. จ.อ.ไชยวัฒน์ ชาวน้ำวน
ช่างกล เรือเร็ว มตก.๔ มว.เรือที่ ๓ กลน.
๑๕. จ.อ.ไพทูลย์ ลือชา
พลขับรถ มว.รถยนต์นั่ง แผนกรถยนต์ กขส.ฐท.สส.
๑๖. จ.อ.จักร์ภพ แสนสิงห์
พลขับรถ มว.รถยนต์นั่ง แผนกรถยนต์ กขส.ฐท.สส.
๑๗. จ.อ.สุรศักดิ์ ปิยะสุวรรณ
จนท.ตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ กคส.สพ.ทร.
๑๘. จ.อ.เมืองแมน ยศไกร
ช่างกล กองช่าง บก.กฟก.๑
๑๙. จ.อ.เฉลิมเกียรติ ข่าขันมะณี
ครูผู้ช่วย มว.พลศึกษา ปค.กปค.กฝร.
๒๐. จ.อ.สุริยุ ชาติฉมัง
ช่างกล ร.ล.ตากสิน กฟก.๒
๒๑. จ.อ.มานพ บัวคลี่
พลลาดตะเวน ชุด ลว.นบ.ที่ ๑ ตอน ลว.นบ.ที่ ๑ มว.ลว.นบ. ที่ ๒ ร้อย.ลว.นบ.ที่ ๑ พัน.ลว.พล.นย.
๒๒. จ.อ.เกรียงไกร อุไรล้ำ
เสมียนกองร้อย ร้อย.รยบ.ผสม พัน.ขส.กรม สน.พล.นย.
๒๓. จ.อ.ภาณุวัฒน์ สุภาพพร
เสมียน แผนกตรวจสอบสภาพ ตส.กร.
๒๔. จ.อ.วัชระ อินทพงษ์
ช่างสี แผนกช่างโยธา กอง สน.กฝร.
๒๕. จ.อ.ชลธิชย์ เวชภัณฑ์
ครูผู้ช่วย มว.เรดาร์ แผนกศูนย์ยุทธการ กฝย.กฝร.
๒๖. จ.อ.บุญญฤทธิ์ พรมวิชัย
ประจำ ชป.๕ รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร.
๒๗. จ.อ.อภิชาต วงศ์ฟู
จนท.บรรทุก มว.รถบรรทุก แผนกบรรทุกและขนถ่าย ททป.กทส.ฐท.สส.
๒๘. จ.อ.วรพล ธาระศรี
เสมียน แผนกกำลังพลทดแทน กปค.กฝร. ช่วยปฏิบัติราชการ สำนักงาน ผบ.กฝร.
๒๙. จ.อ.พฤติพล ยศหล้า
ช่างกล แผนกช่างกล เรือ ต.๙๙๒ มว.เรือที่ ๑ กยฝ.
๓๐. จ.อ.สัตตบุษย์ เผ่าไทย
จ่าปืน ร.ล.วังนอก กยพ.
๓๑. จ.อ.ภากร แก้วมณี
กระซับ มว.อุปกรณ์เรือราชพิธี แผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร.
๓๒. จ.อ.สหภาพ สมโภชน์
จ่าเรือ มว.เรือราชพิธี แผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร.
๓๓. จ.อ.นิติพนธ์ ยศพล
ช่างอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น ๑ กอว.สพ.ทร.
๓๔. จ.อ.ดำรงศักดิ์ ผึ่งมุก
พนักงานวิทยุ ร.ล.ปัตตานี กตอ.
๓๕. จ.อ.วงศธร ชินกร
ประดาน้ำ กองช่าง กยพ.
๓๖. จ.อ.ณัฐชัย จุลกาญจน์
ช่าง แผนกโรงงานโลหะภัณฑ์ กงน.ศซอ.กบร.
๓๗. จ.อ.อนุชา เหง้าน้อย
ช่างรถยนต์ มว.บำรุงรักษารถยนต์ แผนกรถยนต์ กขส.ฐท.สส.
๓๘. จ.อ.ธนกร เอ็มเล่ง
จนท.ถอดทำลายอมภัณฑ์ ร.ล.บางระจัน กทบ.
๓๙. จ.อ.ธนภัทร อธิกรจินดา
เสมียน แผนกธุรการ บก.ทรภ.๑
๔๐. จ.อ.จักรี วัฒนพันธ์
จนท.ดับเพลิง มว.ดับเพลิง ร้อย.บก.พัน.ขส. กรม สน.สอ.รฝ.
๔๑. จ.อ.กิตตินันท์ แพสุวรรณ์
จนท.ทะเบียนประวัติและสถิติ แผนกแพทย์ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
๔๒. จ.อ.วรวัฒน์ กาญจนานนท์
ช่าง แผนกโรงงานโลหะภัณฑ์ กงน.ศซอ.กบร.
๔๓. จ.อ.อดิศร บุญเกษม
จ่าอาวุธนำวิถี แผนกยุทธการและสื่อสาร ร.ล.จักรีนฤเบศร กบฮ.
๔๔. จ.อ.อนวัช สิมผาบ
ช่างแผนกอุปกรณ์จ่ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ กอล. ๒ อล.ทร.
๔๕. จ.อ.พงศธร ประกิ่ง
จนท.คลังเครื่องสนามฯ กคส.สพ.ทร.
๖๔. จ.ท.จารุวัตร มหารักษ์
ช่วยปฏิบัติราชการ แผนกธุรการ บก.สอ.รฝ.
๔๗. จ.ต.ราเมศร์ แสนทองอินทร์
เสมียน กพป.กฝร.
๔๘. จ.ต.ไตรภพ กองไธสง
ช่าง มว.ช่างโยธา แผนกช่างโยธา กอง สน.กร.ช่วยปฏิบัติราชการ ฐท.สส.


ชุดที่ ๒ ตั้งแต่ ๒๓ สิงหาคม ถึง ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

๑. พ.จ.อ.ประทีป ทวีเดช
พลขับรถ ส่วนสนับสนุน ฉก.นย.๔๑๑
๒. พ.จ.อ.ชุติมัณฑ์ พลดงนอก
รอง ผบ.มว.สารวัตรที่ ๓ ร้อย.สห.ที่ ๒ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร.
๓. พ.จ.อ.สานิตย์ ขุนสิทธิ์เจริญ
พยาบาล กอง สน.กฝร.
๔. พ.จ.อ.ณัฐวรรธน์ เดชสิทธิ์อาภา
เจ้าหน้าที่ แผนกแพทย์รวมรักษา กองบริการสุขภาพปฐมภูมิ ร.พ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.
๕. พ.จ.อ.ธงชัย จันท์แจ่ม
จนท.เชื้อเพลิง คลังเชื้อเพลิงจุกเสม็ด กชพ.พธ.ทร.
๖. พ.จ.ท.ธราพงษ์ ศักดิ์สุภาพ
ประจำ ชป.๒ รพศ.๖ กรม รพศ.๒ นสร.
๗. พ.จ.ท.สิทธิพล กล้าหาญ
จนท.หมวดเครื่องทุ่นแรงฯ กคส.สพ.ทร.
๘. พ.จ.ต.อัศวิน แสวงหอม
ผู้บังคับหมู่/พลยิง หมู่ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังที่ ๑ ตอนปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังที่ ๑ มว.ต่อสู้ยานเกราะ ร้อย.บก.และบริการ พัน.ร.๒ รอ.กรม ร.๒ พล.นย.
๙. พ.จ.ต.อภิสิทธิ์ บุญบรรลุ
เสมียน ฝบส.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.
๑๐. พ.จ.ต.ธนวัฒน์ ทัดภู่
ช่าง มว.ไฟฟ้ากำลัง แผนกไฟฟ้า กสน.อจปร.อร.
๑๑. พ.จ.ต.ธนวัฒน์ คะเชนทร์ชาติ
ช่าง แผนกอุปกรณ์จ่ายไฟอิเล็กทรอนิกส์ กอล.๒ อล.ทร.
๑๒. จ.อ.ดำรงศักดิ์ พัสดร
นายพวกยิง ร้อย บก.กตอ.
๑๓. จ.อ.มณี ตามพงษ์
พลขับรถ มว.ยานยนต์ ร้อย.ขส. พัน.กสพ. กรม สน.สอ.รฝ.
๑๔. จ.อ.รุ่งตะวัน แสงขาว
ช่างกล ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช กฟก.๑
๑๕. จ.อ.ธนากร นวมเหลา
จนท.ขว. บก.รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร.
๑๖. จ.อ.ชานนท์ น่วมคง
ผช.ครูวิชาป้องกันความเสียหาย แผนกวิชาช่างกล กศษ. รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
๑๗. จ.อ.อัครพล ระโหฐาน
จนท.ถอดทำลายอมภัณฑ์ มว.สรรพาวุธ แผนกบริการ กสน.กองบิน ๒ กบร.
๑๘. จ.อ.วิษณุพงษ์ เกษร
จนท.ถอดทำลายอมภัณฑ์ มว.ถอดทำลายอมภัณฑ์ แผนกสรรพาวุธ สนบ.กบร.
๑๙. จ.อ.คมกฤต คุ้มแสง
ช่างยานยนต์ ตอนขนส่ง ร้อย.บก.พัน.สอ.๑๑ กรม สอ.๑ สอ.รฝ.
๒๐. จ.อ.รุ่งระวี พิมพ์ดี
ผู้ช่วยนายตอน ปค.กปค.กฝร.
๒๑. จ.อ.วัชระ เห็มสีดา
ช่างกล ร.ล.ปัตตานี กตอ.
๒๒. จ.อ.ธนวิชญ์ ขุนทองจันทร์
เจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ ร.ล.ลาดหญ้า กทบ.
๒๓. จ.อ.วิจิตร กำหอม
เจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ ร.ล.หนองสาหร่าย กทบ.
๒๔. จ.อ.สุรศักดิ์ อรัญมิ่ง
นายพวกยิง หมู่ป้องกัน มว.ป้องกัน ร้อย บก.กยพ.
๒๕. จ.อ.ภาคม สุระกำแหง
พนักงานเรดาร์ เรือ ต.๒๓๕ มว.เรือที่ ๓ กยฝ.
๒๖. จ.อ.ธานิน คงเจริญ
เจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ ร.ล.ท่าดินแดง กทบ.
๒๗. จ.อ.อัครวินท์ การัมย์
เสมียน แผนกวิเคราะห์และประเมินผล ตส.กร.
๒๘ จ.อ.วุฒิชัย ดิษฐปาน
พลขับ แผนกธุรการ บก.ทรภ.๓
๒๙. จ.อ.วัชรินทร์ จ้อยศิริ
ทัศนสัญญาณ ร.ล.วังนอก กยพ.
๓๐. จ.อ.เสกสรรพ์ ทองจันทร์
ผบ.หมู่ กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.
๓๑. จ.อ.ศักดิ์มงคล กว้างขวาง
พลขับรถ ร้อย.ช.๓ พัน.ช.พล.นย.
๓๒. จ.อ.ณัฐวุฒิ สกุลเสรีวัฒนา
จนท.พยาบาล ตอนกองบังคับการกรม ร้อย.บก.และบริการ กรม รพศ.๒ นสร.
๓๓. จ.อ.ศิริชัย พรมเทา
ช่างกล ร.ล.แสมสาร กยพ.
๓๔. จ.อ.จักรี อิ่นอ้าย
พลขับรถ มว.รถยนต์บรรทุกและเครื่องทุนแรง แผนกรถยนต์ ขส.สนบ.กบร.
๓๕. จ.อ.นุติ กิ่งนอก
ประจำ ชป.๗ รพศ.๑ กรม รพศ.๑ นสร.
๓๖. จ.อ.ตรีมูรติ แก้ววงค์
จ่ายุทธการและการข่าว ตอนกองบังคับการกองพัน ร้อย.บก.พัน.สอ.๒๑ กรม สอ.๒ สอ.รฝ.
๓๗. จ.อ.ณิตติกรณ์ แก้วขาว
ช่างกล ร.ล.สุโขทัย กฟก.๑
๓๘. จ.อ.มนัสชัย ศาลาแดง
เสมียน กซย.ศซอ.กบร.
๓๙. จ.อ.เอกธนา สิมาตา
หน.ชุด หมู่ป้องกันที่ ๔ มว.ป้องกันที่ ๑ ร้อย.ป้องกัน พัน กสพ.กรม สน.สอ.รฝ.
๔๐. จ.อ.ศุภฤกษ์ พรมมา
นายพวกยิงที่ ๑ หมู่ปืนเล็กที่ ๑ มว.ปืนเล็กที่ ๑ ร้อย.ปืนเล็กที่ ๒ พัน.ร.๑ รอ.กรม ร.๑ พล.นย.
๔๑. จ.ท.ฉัตรมงคล คำสาร
จนท.ตำรา มว.ตำรา แผนกเครื่องช่วย กอง สน.กฝร.
๔๒. จ.ท.สุเชาว์ มีศรี
จนท.แผนกแผนการช่าง กองช่าง กลน.
๔๓. จ.ท.วาที ศรีทุมมา
พลขับรถ แผนกขนส่ง กอง สน.กฝร.
๔๔. จ.ท.มนัส หุ่นทอง
จนท.ปคส.แผนกช่างกล ร.ล.จักรีนฤเบศร กบฮ.
๔๕. จ.ท.เชิดพงษ์ วงค์ยา
พลขับรถ ตอนขนส่ง มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ กรม รปภ.นย.
๔๖. จ.ท.นฤพนธ์ ถวิลวงษ์
ผบ.ชุดปืนกลที่ ๑ หมู่ปืนกลที่ ๑ ตอนปืนกล มว.อาวุธ ร้อย.บกและบริการ กอง รปภ.สพ.ทร.
๔๗. จ.ท.สุภัทร การพงษ์
เสมียน การเงิน แผนกบัญชี กง.กร.
๔๘. จ.ท.กัณวีร์ วิชัยดิษฐ
จ่าเรือ ร.ล.ตากสิน กฟก.๒

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.