ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


การฝึกการเรือเบื้องต้น นิสิตคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

เวลา ๐๖๐๐ วิ่งขึ้นเขาสักการะ เสด็จเตี่ย

เวลา ๐๙๐๐ ถึง ๑๘๐๐ ฝึกปฏิบัติ เดินเรือ และการเรือเบื้องต้น

เวลา ๑๙๐๐ ถึง ๒๐๓๐ อบรมหัวข้อวิชา โครงสร้างการจัดหน่วย ทร. ภาวะผู้นำ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.