ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


หลักสูตรอาชีพพันจ่าเอกการอาวุธ

พลเรือตรี อนุพงษ์ ทะประสพ ผู้บัญชาการกองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรอาชีพพันจ่าเอกการอาวุธ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมกองการฝึก กองเรือยุทธการ (๒) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

พ.จ.อ.มนตรี พงษ์สุข
นักเรียนผลการเรียนดีเยี่ยม
สังกัด กองฝึกการอาวุธ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
พ.จ.อ.สุริยะ บุญถนอม
นักเรียนความประพฤติดีเยี่ยม
สังกัด กองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.