ข่าว/กิจกรรม กองการฝึก กองเรือยุทธการ


การจัดการความรู้ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ

นาวาเอก ธีรนันท์ ทองผ่อง หัวหน้ากองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นประธานประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้ (KM Team) ของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ ครั้งที่ ๒/๖๔ ณ ห้องเรียน กองพัฒนาและประเมินผลการฝึก กองการฝึก กองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ กองการฝึก กองเรือยุทธการ และประเมินผลงานการจัดการความรู้ของ หน่วยขึ้นตรงกองการฝึก กองเรือยุทธการ

อ่านข่าว/กิจกรรม ถัดไป ->>

ที่ตั้ง กองการฝึก กองเรือยุทธการ
เลขที่ 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 โทร.02 475 7380 ต่อ 72717 e-mail กฝร.